Přeskočit na obsah
Co se právě děje

Z naší kroniky

Dana Schönová,

Mateřská škola v Ostravě – Porubě na ulici Čs. Exilu slaví
60 let. Po druhé světové válce nastává rozmach mateřských škol.
Městský národní výbor v Porubě pro umístění první mateřské školy
vybral a upravil vyhovující místnosti v místním zámku, k jehož části
přiléhá zahrada. Vyučování bylo zahájeno 17. listopadu 1947. Do jednoho
oddělení docházelo 56 dětí. Bylo zavedeno podávání přesnídávky. Od
roku 1949 působí ve škole definitivní učitelka, zatím ředitelka Božena
Kunčická. Celodenní provoz ve dvou odděleních a stravování dětí 3×
denně bylo zavedeno v roce 1952. K pedago­gickým pracovníkům učitelkám
a pěstounkám nastupují provozní zaměstnanci kuchařka a školnice. Třetí
oddělení bylo otevřeno v roce 1955.

 • Školní rok 1957– 58 proběhl v očekávání stěhování do nové
  budovy na ulici Thälmannově, dnes Čs. Exilu. Od roku 1959 bylo zapisováno
  do čtyř celodenních oddělení 129 –135 dětí. Kuchyň vařila pro
  300 strávníků, jídlo bylo postupně dováženo do mateřských škol na
  ulici B. Němcové, B. Martinů a do Svinova.
 • V září 1968 byla otevřena vyrovnávací třída pro děti
  s opožděným psychickým vývojem, ve které působila učitelka Jiřina
  Tkadlečková a Věra Lugerová. V tomto roce bylo zapsáno do MŠ
  110 dětí.
 • V roce 1970 se paní Jiřina Tkadlečková stala ředitelkou. Otevírá
  speciální třídu pro děti převážně s odročenou docházkou pro
  15 dětí. Umístění dětí doporučuje poradní sbor při základní škole.
  Patronátní závod Bytostav významně pomáhá MŠ od roku 1978. Od roku
  1985 přechází mateřská škola do jeho správy a mění se v podnikovou
  školku. V roce 1986 měla mateřská škola 8 pedagogů (zaměstnanců
  školského odboru MNV Ostravy) a 6 provozních zaměstnanců. V roce
  1987 bylo zřízeno místo vedoucí provozní jednotky, škola má celkem
  15 zaměstnanců. V roce 1990 přechází školka do správy podniku s. p.
  EDUKO. V závodní školce je zapsáno 100 dětí, kronika uvádí, že
  provozní náklady na dítě a den činí 38,30 Kč (počítáno pouze s dny
  školního roku bez prázdnin). Přepočteno 620 Kč na dítě a měsíc.
 • V červnu 1991 odchází paní Jiřina Tkadlečková do zaslouženého
  důchodu a na její místo nastupuje nová ředitelka Paed. Dr. Dana
  Schönová.

Vedení podniku řešilo nerentabilnost provozu mateřské školy, zvyšovalo
„školkovné“ pro rodiče, kteří nebyli zaměstnanci podniku. To vedlo ke
snižování počtu dětí. Současně se zvýšil tlak na efektivitu provozu.
V roce 1992 byla otevřena 5. třída – speciální pro děti
s kombinovanými vadami – místo tělocvičny v přízemí. Byly zrušeny
trvalé lehárny a prostory sloužily dopoledne jako herna, tělocvična.
V roce 1992 Školský úřad povolil úhradu platů logopedických asistentek,
vzal na vědomí integraci dětí s vadami řeči v mateřské škole. Byl to
veliký posun ve vnímání péče o předškolní děti, v přijetí
skutečnosti, že vývoj řeči u dětí předškolního věku je rozdílný,
u některých probíhá patologicky a je třeba pomoc odborníků.
V mateřské škole byla zřízena logopedická poradna, pracuje tady již
8 logopedických asistentek, 2 speciální pedagogové. Se školou navazují
spolupráci kliničtí logopedové a psycholog a rehabilitační pracovnice.
Finanční problémy učiliště EDUKO, poměrně vysoké provozní náklady
mateřské školy, na kterých se podniky zaměstnaných rodičů nechtěly
podílet, to vše ovlivnilo vybavenost a stav školky. Narůstaly obavy
o budoucnost školky, zda tlak nepřinutí školu uzavřít, stejně jako jiné
podnikové mateřské školy. V roce 1994 se podařilo převést podnikovou
školku zpět pod správu ÚMOB Ostrava-Poruba. Školský úřad Ostravy
převzal všechny provozní zaměstnance do stavu. Budova i vnitřní vybavení
byly poznamenány roky úsporných opatření, městský obvod však nemohl
ihned všechny problémy řešit. Nastal čas intenzivní spolupráce
s rodiči, hledání sponzorů, finančních zdrojů. V prosinci
2014 vyjádřilo všech 20 zaměstnanců souhlas s přechodem školy do
právní subjektivity, která nabízela možnost lépe pečovat o majetek,
rozhodovat samostatně o údržbě budovy.

 • K 1. 1. 1995 byla zřízena příspěvková organizace mateřská škola,
  jedna z prvních v rámci Ostravy – vzniká nové pracovní místo
  účetní. Do školky nastupují děti s kombinovaným postižením, děti
  s poruchou hybnosti, imobilní.

Rozpočet organizace pro rok 1995 – 3,116 mil. Kč (provozní
výdaje – 798 tisíc, z toho 458 tisíc od zřizovatele, mzdové
prostředky 2 214 tisíc, na učební pomůcky 104 tisíc). Postupně začaly
úpravy vjezdů a chodníků, modernizace umýváren. Od 9. října 1996 je
mateřská škola Čs. exilu v Ostravě – Porubě přijata do projektu
„ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA“, společně s dalšími 15 v rámci celé
ČR. Zároveň byla otevřena 6. třída pro děti s logopedickými vadami
v prostorách tělocvičny v 1. patře. Od roku 1997 pomáhá ve třídě
pro děti s kombinovaným postižením civilní služba.

 • V roce 1998 založili pedagogové společně s rodiči neziskovou
  organizaci Místo pro děti, později spolek. Neziskovka pomáhá získávat
  finanční prostředky, organizuje mimoškolní činnost. Škola realizuje
  projekty, dotace obohacují vybavení, zlepšují platové možnosti
  zaměstnanců.

V roce 1999 byla otevřena 7. třída – využitím prostoru lehárny.
Takto má mateřská škola 7 tříd integrovaných, z toho 4 speciální.
V mateřské škole jsou zřízeny speciální třídy pro děti
s kombinovanými vadami a pro děti s vadami řeči. MŠ úzce spolupracuje
s odbornými lékaři, speciálně pedagogickými centry a speciálními
zařízeními v regionu. Pravidelně dochází do mateřské školy klinický
logoped PhDr. Alena Ptáčková. V roce 2002 zřizuje v budově své
detašované pracoviště. Zlepšuje se kvalita péče o děti s vadami
řeči, logopedické asistentky pravidelně spolupracují s klinickou
logopedkou. Budova začíná být malá, chybí prostory pro individuální
péči a pro speciální terapie. Přestavby řeší využívání všech
prostor – místo šatny učitelek vzniká logopedická pracovna, šatna pro
pedagogy je vybudována předělením chodby. V bývalém krytu civilní obrany
je modernizován prostor vybouráním zbytečných příček a vzniká koupelna
se sprchovým koutem, perličkovou vanou, dvěma WC. Místnost naproti slouží
jako rehabilitační kout. Ve skladu u kuchyně vzniká místnost pro
muzikoterapii. V roce 2003 činí provozní výdaje na dítě a měsíc
605 Kč. Přibývají děti s těžkými vadami a chybí ruce, které by
pomohly o děti pečovat. Podařilo se navázat spolupráci s Úřadem práce
a do školky nastupují tzv. rekvalifikace, děvčata po maturitě, která mají
zájem pracovat s dětmi a nemají patřičné vzdělání. V roce
2004 škola získala akreditaci MPSV pro rekvalifikaci osobních asistentů,
ročně prochází 10 měsíčními, později šestiměsíčními kurzy 7–14
absolventů středních škol. Někteří se nadchnou pro profesi pedagoga,
speciálního pedagoga, či asistenta a nastupují do školy jako zaměstnanci.
Rok 2005 znamenal další posun ve výchovné práci – nastupuje
1. asistent pedagoga.

 • V rámci spolupráce s neziskovkou začínají ve škole působit kluby
  pro děti nezralé, s vývojovými zvláštnostmi, které se postupně
  transformují v terapeutické kluby pro děti s poruchou autistického
  spektra

V roce 2008 získala škola dar při otevírání nového PARK INN hotelu
ve výši 0,5 mil. Kč – suterén byl rekonstruován na víceúčelovou
hernu s relaxačním koutem, infrasaunou, keramickou dílnou, koupelna byla
modernizována. Přední zahrada prochází terénními úpravami, vzniká malý
ovál pro cyklisty. V dalších letech je díky dotačním titulům NOKD, SMO,
EVRAZ modernizována zadní zahrada – včetně cyklostezky s moderním
vybavení pro cyklisty. Ve třídách jsou budovány sportovní vestavby se
sítěmi, lezecká stěna. V roce 2010 navázala škola spolupráci s MENSOU
ČR, postupně si pedagogové začali zvyšovat kvalifikaci se zaměřením na
podporu nadání dětí, zájmové aktivity se více zaměřovaly na
identifikaci nadání a podporu dětí nadaných. V roce 2012 má škola
24,5 zaměstnance, z toho 14 učitelů 6 asistentů pedagoga. V roce
2017 činí provozní výdaje na dítě a měsíc 1 558 Kč. Přibývají
děti mladších 3 let, škola zaměstnává na krátký úvazek chůvu.
V roce 2018 škola integruje 54 dětí, z toho 28 dětí s poruchou
autistického spektra, dále děti s tělesným postižením, těžkými
mentálním postižením a vadami řeči. Zároveň podporuje nadání dětí ve
spolupráci s MENSOU ČR. Ve škole 15 pedagogů, 15 asistentů pedagoga,
8 provozních zaměstnanců pečuje o 114 dětí.

 • Dnes je mateřská škola na ulici Čs. Exilu moderním pracovištěm
  s kvalifikovaným personálem, plně vybavena speciálními kompenzačními
  pomůckami. Výchovně vzdělávací program nabízí možnost dosáhnout všem
  dětem osobního maxima. Rozvíjí talent i nadání dle zaměření dětí,
  podporuje nejsilnější stránky všech dětí, klade důraz na všestranný
  osobní rozvoj. Podporuje růst zaměstnanců, pomáhá rodinám. Je fakultní
  školou Ostravské Univerzity.