Přeskočit na obsah

Strava a odhlašování

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

od 1. 11. 2023

Účastníci stravování: ŠJ především zajišťuje stravování dětí v době jejich pobytu v mateřské škole a umožňuje stravování vlastních zaměstnanců školy.

Provoz školní jídelny: Doby podávání jídel: ranní svačina 8,30 – 9,15.  Oběd 11,45 –12,15.  Odpolední svačina 14,15 – 14,45.

Vydávaná strava je určena ke konzumaci v prostorách školní jídelny. Dítě se může v MŠ stravovat polodenně, či celodenně. Výjimky povoluje ředitelka MŠ.  

Dítě, které odchází domů po obědě a má uhrazenu celodenní stravu, si vyzvedne odpolední svačinu ve 12 hodin ve třídě. Rodiče, kteří mají zájem si dítě vyzvedávat pravidelně některé dny po obědě, mohou předem na tyto dny odhlásit odpolední svačiny.  Změnu je třeba nahlásit písemně předem mailem  – skolkaexilu@seznam.cz.

V období adaptace je docházka dojednána písemně pro každé dítě individuálně. V tyto dny má dítě nahlášeno stravu jen na dobu pobytu.

Zákonný zástupce je povinen odhlásit stravování do druhého dne nepřítomnosti dítěte ve škole (Vyhláška č. 107/2005 Sb., § 4, odst. 9). Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti ve škole doúčtována.

V případě náhlého onemocnění dítěte je možno vydat stravu v prvý den nemoci. Výdej bočním vchodem do kuchyně od 10,30–11,00 do předem přinesených nádob, jídlo spotřebovat do 15 hodin. První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt v MŠ (následně je zákonný zástupce povinen stravu odhlásit). Za odnesenou stravu ze ŠJ nemají pracovníci ŠJ zodpovědnost.

Možnosti omlouvání stravy

Odhlášky se v pracovní dny provádějí den předem, nejpozději do 13.00 hodin. Strávníci musí být v době nemoci odhlášeni.  Neodhlášená strava je strávníkům naúčtována. Na náhradu není nárok. Odhlášky se provádějí přes www.strava.cz.

V případě neomluvené stravy nebude stravné odhlášeno. V případě nepřítomnosti dítěte a neomluvení stravy, je nutno uhradit věcnou a mzdovou režii. ŠZ umožňuje poskytovat dotovanou stravu jen dětem v době jejich pobytu ve škole. Náhrada režie bude vyúčtována 1x měsíčně a bude automaticky stažena ze záloh na stravné. Režie u celodenního stravování 54 Kč, u celodenních diet 59 Kč. (od 1. 6. 2022)

Systém Strava.cz- způsob přihlášení na www.strava.cz https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

• výběr jídelny 7493
Jméno dítěte: příjmeníajménodohromady= novakjan
Heslo: novakjan. Heslo: příjmeníjméno – po prvním přihlášení si heslo můžete změnit.

Děti mají přihlášenou stravu na celý měsíc. Po vstupu máte možnost odhlásit stravu dítěte, a to tak, že pouze odškrtnete v objednávkách den, kdy chcete dítě odhlásit. Ostatní obědy zůstanou přihlášeny. Potvrdit – „odeslat”. Máte možnost odhlásit stravu pouze na celý den. Rodič odklikne příslušné dny, které omlouvá.

Účetní jídelny před normováním stravy na další den uzavře omlouvání v systému – ve 13:00 hod., potvrdí v systému omluveno a pak teprve přijde potvrzovací e-mail. POZOR – pokud se rozhodnete dítě do MŠ přivést a máte je v systému odhlášeno, musíte v systému dítě dohlásit. Potvrzení odhlášek či přihlášek potvrdíte tlačítkem ODESLAT. Více informací získáte po přihlášení v nápovědě.

Jídelní lístek je vyvěšený na vývěsce školní jídelny a na webu. Z provozních či dodavatelských důvodů si ŠJ vyhrazuje právo na změnu jídelníčku. Školní jídelna vaří jedno jídlo. Všichni strávníci mají automaticky přihlášeno jedno jídlo. Strávníci jsou zařazeni do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce

Cena stravného a platby

Cena stravného pro děti 3-6 let  
 nápoje4,00 Kč
 přesnídávka10,00 Kč
 oběd 20,00 Kč
 svačina10,00 Kč
cena celodenní stravy dítěte do 6 let 44 Kč
 
Cena stravného pro děti starší 6 let  
 nápoje4,00 Kč
 přesnídávka10,00 Kč
 oběd 22,00 Kč
 svačina10,00 Kč
cena celodenní stravy dítěte staršího  6 let46 Kč
 
Cena diety bezlepkové a bezmléčné 3-6 let 
 přesnídávka17,00 Kč
 oběd 24,00 Kč
 svačina13,00 Kč
cena celodenní stravy dítěte na dietě 54 Kč
 
Cena diety bezlepkové a bezmléčné  – starší 6 let
 přesnídávka18,00 Kč
 oběd 29,00 Kč
 svačina13,00 Kč
cena celodenní stravy dítěte na dietě 60 Kč

Stravné se platí měsíčně dopředu na účet školy: 2801772587/2010. Stravné lze platit převodem z jakéhokoliv účtu nebo výjimečně hotovostně v kanceláři účetní školy.  

Veškeré přeplatky jsou automaticky převáděny do záloh na stravování na další měsíc, vyúčtování je prováděno po ukončení docházky dítěte, po ukončení školního roku do 15. dne následujícího měsíce na běžný účet, ze kterého přicházely platby.

za školní vzdělávání v systému STRAVA.CZ: Peníze jsou připsány do systému na základě sestavy – Výpis z běžného účtu za týden- tento lze vygenerovat vždy v pondělí následující týden. Dále pak na základě sestavy -Výpis z běžného účtu za měsíc-tento lze vygenerovat vždy až po ukončení měsíce. To-kdy banka provede převod z účtu plátce na účet školy- nelze ovlivnit. Stav záloh stravné+ úplata za školní vzdělávání po odečtení zálohy na aktuální měsíc je vidět po přihlášení do Strava. cz hned v záhlaví v modrém políčku vedle jména dítěte.

Diety

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) byla vydána na základě zmocnění v § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 školského zákona, a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví ČR podle § 121 odst. 2 šk. zákona. Vyhláška nově umožňuje zařízením školního stravování se rozhodnout, zda jim jejich personální a materiální zabezpečení umožňuje připravovat dietní stravu pro strávníky, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotní péče, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu. Na základě písemného doporučení dětského lékaře, může zákonný zástupce požádat vedení MŠ o úpravu stravování s ohledem na dietu dítěte. Vaříme pro děti s bezlepkovou dietou (BL), tuto dietu upravujeme zároveň i jako dietu bez laktózy (BM ) ( bez mléka, mléčných pokrmů a pokrmů, ve kterých je obsaženo mléko). Pro děti, které mají doporučen jiný typ diety, nevaříme.

Distanční vzdělávání 

organizace výuky při omezení přítomnosti ve školách z důvodu krizových či mimořádných opatření, z důvodu nařízení karantény

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i dětem, které se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.

Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje bočním vchodem v době od 11:00 do 11:30 hodin.

Přihlašování a odhlašování probíhá přes portál STRAVA.cz. Rodiče nesmí zapomenout stravu přihlásit, neboť v době mimořádného uzavření školy budou všechny děti ze stravování odhlášeny (předem bude rozeslán informační mail)

Sleva na dani z příjmu fyzických osob

Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, vyplynula pro Mš v roce 2015 povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v Mš, neboť tuto částku si může nově daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob.

Diety

Již podruhé byla naše školní jídelna oceněna za péči o děti s dietou. Ocenění naší šk. jídelny v letech 2016 a 2017

Alergeny

Alergeny v tabulce

STRAVNÉ DĚTÍ od 1.11.2023

Vážení rodiče s ohledem na zdražení cen potravin, musíme i my po roce zvýšit ceny -celodenní stravné o 5 Kč. Prosím, navyšte si zálohy na platbu stravného minimálně o 105 Kč.

ceny stravného -vyjádření navýšení

celodenní do 6 let44 Kč / den
celodenní 7 leté46 Kč / den
celodenní dieta do 6 let54 Kč / den
celodenní dieta 7 leté60 Kč / den

Platby stravného a úplaty za školní vzdělávání

NEJVHODNĚJŠÍ JE PLATBA PŘEVODEM na běžný účet 2801772587/2010

Platby převodem

Číslo účtu2801772587/2010
Variabilní symbolrodné číslo dítěte
Do poznámkyjméno a příjmení dítěte
Splatnostnejpozději první den daného měsíce

Platby v hotovosti

Hotovostní platby provedete v kanceláři přízemí. (pokladna v ředitelně je z důvodu nemoci uzavřena). Otevírací doba pokladny v přízemí:

Pondělí7 : 30 – 8 : 30
Úterý12 :00 – 13 : 00
Středa7 : 00- 8 : 30