Přeskočit na obsah

Speciálně pedagogická péče

Naše škola je plně integrovaná, poskytuje odbornou pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní poradenské pracoviště

Speciální pedagog mateřské školy: Mgr. Věra Snížková
Školní logoped: Bc. Šárka Lampartová
Speciální pedagog terapeutických klubů: Bc. Věra Havelková
Školní koordinátor nadání: Kateřina Němcová

Hlavním cílem je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, dětem, jejich rodičům:
• v souvislosti s odkladem školní docházky či předčasným nástupem do ZŠ – podpora rozvoje, pracovních, sociálních a řečových dovedností, percepčních funkcí (zrakové a sluchové vnímání), grafomotoriky (úroveň kreslení) a dalších funkcí potřebných pro nástup dítěte do školy
• realizovat speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytovat reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
• monitorování problémového chování, hledání příčin a řešení
• metodická podpora pedagogických pracovníků v MŠ, spolupráce na plánech pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánech
• vytvářet podmínky a rozšiřovat možnosti integrace dětí se zdravotním postižením
• podílet se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti dětí
• podílet se na vytváření a realizaci preventivních programů negativních jevů v chování dětí
• zajišťovat koordinaci poskytovaných vzdělávacích služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP, odbornými lékaři
• pomáhat při vytváření nabídky volno časových aktivit školy, aktivit podporujících nadání dětí.

Konzultaci lze domluvit
Mgr. Věra Snížková – 603 904 330
Bc. Šárka Lampartová – ústředna 725 102 626
Bc. Věra Havelková – 602 525 436
Kateřina Němcová – 775 611 534

Konzultační hodiny denně: 10:00-11:30 po předchozí tel. domluvě