Přeskočit na obsah

Organizace dne

Rytmický řád dne (ze šk. vzd. programu)

Ranní scházení

Od 6 hodin se děti celé školy scházejí v jedné třídě. V době od 7:00  se děti se svými učitelkami rozcházejí do kmenových tříd. Děti jsou přiváděny do 8:30, výjimečně po domluvě později, ale tak aby nenarušily výchovnou činnost.

Po příchodu do třídy se děti přivítají se s pedagogem a ostatními dětmi, zároveň proběhne ranní filtr.

Dětem při nástupu do mateřské školy dělá největší problémy odloučení od rodičů, prosazení se v kolektivu dětí, dodržování pravidel, režimu, někdy nesamostatnost při sebeobsluze. Doporučujeme využít adaptační plán, který stanoví předem postupné prodlužování pobytu dítěte ve školce.

Pedagogové pomáhají přicházejícím dětem vybrat hračku, případně nabídnout činnost. Následují spontánní hry dětí.

Ranní svačina

Ve třídách jsou od rána misky s ovocem a nápoje volně přístupné příchozím dětem. Dopolední svačina probíhá postupně od 8:30 do 9:20, starší děti mohou samy mazat pečivo a nalévat pití.

Hlavní výchovná činnost

Pedagogové rozvíjejí s dětmi individuální, skupinové hry a činnosti. Připravují vzdělávací nabídku pro prožitkové a situační učení. Učební aktivity probíhají především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby. Průběžně pedagogové řídí individuální činnosti spojené s pozorováním a diagnostikou dětí. Na jejich základě pak dětem, které vyžadují podporu, je zpracován plán pedagogické podpory, případně individuální vzdělávací plán. Pravidelná každodenní pohybová chvilka je zaměřena na správné držení těla, pohybové hry.

Ranním rituálem je komunitní kruh, ve kterém si děti popovídají si o ranních hrách, domluví se na dalších činnostech dle nabídky.

Po ukončení vzdělávacích činností následuje reflexní kruh, který dětem umožní zhodnotit činnosti, své pocity. Vede je k aktivitě, učí je sdílet pocity při skupinové práci.

Metody dobrého startu se účastní naši školáci. Metoda je vysoce efektivní u rizikových skupin dětí s podezřením na specifické poruchy učení. Metoda Dobrého startu je metodou akusticko-opticko-motorickou. Postupně a nakonec současně se rozvíjí složka zraková – rozlišováním grafických znaků, složka pohybová – prováděním gest ke grafickým znakům a to vše v rytmu písničky – rozvíjí se složka sluchová. Cílem metody je zdokonalit souhrn všech tří analyzátorů, zdokonalit a vyhranit lateralizaci, zlepšit orientaci v tělesném schématu a prostoru. Nosným prvkem je lidová písnička, pro každou lekci jiná. Lekcí je 25 -28. Náročnost lekcí se postupně zvyšuje. Rytmu, melodii a slovům písně odpovídají pohybová, řečová a grafomotorická cvičení.

Třídy střídavě využívají prostory v suterénu – infrasaunu, relaxační místnost, keramickou dílnu, dětskou kuchyňku.

Dopolední pobyt venku

je přizpůsobován počasí a rozptylovým podmínkám, většinou od 9:30 do 11:30.  Probíhá každodenně, vyjma nepříznivých podmínek (silný vítr, silný mráz, silný déšť), v tom případě se organizuje náhradní činnost ve třídě, spojená s pohybovou aktivitou. Třídy využívají prostory v suterénu nebo lezeckou stěnu v přízemí.

Oběd

je vydáván od 11.45. Děti pomáhají při přípravě stolování. Starší děti si samostatně připravují misky se salátem, nalévají nápoje, jedí příborem. Děti do jídla nenutíme, jídlo nabízíme, děti mají možnost zvolit velikost porce.

Odpolední odpočinek

Mladší děti se po provedení hygieny ukládají ke spánku, starší děti k relaxaci. V této době dětem čteme pohádky, pouštíme relaxační hudbu. Děti, které se probudí dříve, odcházejí do třídy, kde mají možnost rozvíjet klidné hry u stolku.

Od 13 hodin zahajují činnost odpolední aktivity pro starší děti, které rozvíjejí talent a nadání dětí.  Aktivity se pravidelně střídají, jedná se o činnosti Kuchtík, Badatel, Arteterapie, Deskové hry, Keramika. Organizujeme je společně s neziskovkou Místo pro děti – spolek.

Odpolední svačina

je kdispozici od 14:10. Děti si vše připravují samy, pouze malým dětem pomáhá pedagog.

Odpolední činnosti

Po odpolední svačině děti postupně odcházejí domů. Ostatní děti si hrají dle vlastní volby nebo společně s pedagogem dokončují individuální či zájmové činnosti. V kmenových třídách děti zůstávají většinou do 16 -16:15 hodin.

Speciální třídy pro děti s požadavkem vysoké personální podpory pracují denně od 7 do 15 hodin.

Děti, které nevyžadují asistenci a zůstávají ve školce po 16:00  hodině, se postupně rozcházejí opět z jedné třídy, kde je tzv. konečná do 17 hodin.

Za příznivého počasí předáváme děti odpoledne rodičům ze školní zahrady.