Přeskočit na obsah
Co se právě děje

Povinně zveřejňované informace

Dana Schönová,

Název organizace: Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Čs. exilu 670,
příspěvková organizace

 • IČO: 61989151
 • IZO: 600 144 101
 • Mateřská škola je zařazena do sítě škol od 25.3.1996, zapsána
  v rejstříku škol 1.1.2005. aktuální výpis
  z rejstříku škol
 • Organizace sdružuje: mateřskou školu a školní jídelnu
 • Statutární orgán: ředitelka PaedDr. Dana Schönová
 • Zřizovatel : Statutární město Ostrava – Městský obvod Poruba
 • Hlavní účel a předmět činnosti organizace: předškolní výchova a
  vzdělávání, stravování dětí a zaměstnanců. Integrace dětí se
  speciálními vzdělávacími potřebami ve formě individuální a skupinové (
  děti s poruchou autistického spektra, vadami řeči, mentálním
  postižením, ADHD , tělesným postižením.)Ve škole jsou tři třídy
  běžné, 5 tříd speciálních (třídy dle §16 ŠZ)
 • Organizační
  schéma
 • Datová schránka:94skwie
 • Číslo účtu
 • Odloučené pracoviště klinické logopedky PhDr. Aleny Ptáčkové
 • Mateřská škola vytváří podmínky pro rozvoj nadání dětí. V rámci
  mimoškolní činnosti organizuje ve spolupráci s neziskovou organizací
  Místo pro děti – spolek zájmové aktivity v oblasti hudební, taneční,
  sportovní, výtvarné, keramické, arteterapeutické, dle metody NTC kroužek
  pro nadané děti, výuku angličtiny, dětskou zumbu.
 • Ve škole pracuje od 1. 8. 1998 Místo pro děti-spolek.web
 • Školní zahrada mateřské školy je v odpoledních hodinách otevřena
  našim rodičům.
 • Školní vzdělávací program: Duhová školka.
 • Fakultní mateřská škola Ostravské univerzity
 • Mateřská škola spolupracující s MENSOU ČR
 • Mateřská škola pracuje dle kriterií Světové zdravotnické organizace
  pro školy podporující zdraví v projektu Zdravá mateřská škola, jehož
  garantem je Státní zdravotní ústav v Praze.
 • Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž MŠ zejména jedná
  a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují
  další práva občanů ve vztahu k MŠ: Zákon č. 561/2004 Sb.,
  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
  vzdělávání (školský zákon) ,

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád , Zákon č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Vyhláška č.
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání –v platném znění,
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací,
přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé
pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vyhláška 27 /
20161Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,
Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

 • Dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
  poskytuje všechny informace vztahující se k působnosti MŠ ředitelka nebo
  její zástupkyně. Po dobu nepřítomnosti obou přijímá písemné žádosti
  o poskytnutí informace účetní. Všechny informace jsou přístupné
  v ředitelně vždy v úterý od 8:00 – 15:00. Škola je oprávněna
  požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním
  informací.
Naše organizace respektuje soukromí osob a ctíme ochranu
osobních údajů.
 • Cílem směrnice o GDPR je zajištění vysoké úrovně ochrany osobních
  údajů fyzických osob při jejich zpracování v rámci Mateřské školy,
  Ostrava-Poruba, Čs. Exilu 670, příspěvková organizace a při předávání
  ke zpracování třetím subjektům a zajištění souladu s Nařízením
  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
  pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
  o ochraně osobních údajů). Tato Směrnice upravuje postupy a povinnosti
  zaměstnanců MŠ, jakož i jiných osob, podílejících se na zpracování
  osobních údajů MŠ při nakládání s osobními údaji, jakož i pravidla
  pro získávání, shromažďování, ukládání, používání, šíření a
  uchovávání takových osobních údajů. Veškeré povinnosti uložené touto
  směrnicí zaměstnancům se použijí obdobně i na jiné osoby podílející
  se na zpracování osobních údajů mateřskou školou, pokud byly s touto
  směrnicí seznámeny a zavázaly se ji dodržovat.GDPR směrnice-web
 • Fyzická osoba může požádat o odstranění fotografií z minulých
  let, případně odvolat udělený souhlas s pořizováním fotografií a
  jejich zveřejňování na webových stránkách školky, případně na
  facebooku. Písemně požádá na adrese skolkaexilu.cz . V žádosti
  o odstranění fotografií dané fotografie jednoznačně identifikuje.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:Mgr. Roman Klimus, tel.č.:
  +420 602 705 686, mail: roman@klimus.cz; ID datové
  schránky: ewann52 (na období od 1.1.2019 do 31.12.2021.)
Dokumenty
Výroční zpráva a rozpočet školy

ROZPOČET 2019 ROZPOČET 2020

INSPEKČNÍ
ZPRÁVY ČŠI JSOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBU ČŠI

Z historie mateřské školy Brožura k 60 letům
školky