Přeskočit na obsah
Děti s autismem

Vakcíny, vývoj mozku a PAS Autismus

více na webu
DOBROMYSL

Překlad článku významného neurologa Dr. Russella Blaylocka přináší
nový pohled na fatální zdravotní dopady dětského očkování.
www.russellblaylockmd.com. Se
souhlasem autora přeložila MUDr.Ludmila Eleková
V roce 1976 dostaly děti před nástupem do školy 10 vakcín. Dnes dostanou
více než 36 očkování. Americká pediatrická akademie a Centrum pro
kontrolu nemocí ujišťují rodiče, nejen že je bezpečné takto očkovat,
ale že děti mohou zcela bezpečně dostat více vakcín najednou. Je to
pravda? Nebo jsme všichni oběťmi grandiózní lži?
Medicínský establishment si vytvořil celé spektrum termínů, které
soustavně používá k masírování vlastního ega a upevňování své
autority jako jediného držitele medicínské moudrosti – mantrou je
„medicína založená na důkazech“, jakoby všechno mimo jejich
posvěceného dotyku bylo švindl a podezřelé. Pečlivé přezkoumání mnoha
běžně přijímaných způsobů léčby ukazuje, že nemají žádné, nebo
jen slabé vědecké „na důkazech založené“ pozadí. Jedna často
opakovaná studie zjistila, že téměř 80% lékařské praxe nemá žádné
vědecké pozadí.
Nechceme tím říci, že by všechna lékařská praxe měla být založena na
čisté a aplikované vědě, jak to je v oblasti fyziky a chemie. Medicína,
jak zdůraznilo mnoho velkých lékařů v historii, je umění. K diskuzi
o správné role medicíny odkazuji na svůj článek
s názvem –Regimentation in Medicine and the Death of Creativity
(Medicínské režimy a smrt kreativity)– na mých stránkách (www.russellblaylockmd.com).
Většina lékařů si uvědomuje, že některé věci jsou zřejmé i bez
placebem kontrolovaných, dvojitě slepých randomizovaných studií.
Například nikdy nebyla provedena studie, jestli je rána kladivem do prstu
bolestivá, ale tento fakt přijímáme bez takového důkazu. Totéž platí
o odstraňování mozkových nádorů nebo sešívání ran.
Je velmi zajímavé, že existuje neuvěřitelně odlišný dvojí standard,
když dojde na „naše“ důkazy versus „jejich“. Zastánci bezpečnosti
očkování mohou prostě jen prohlásit, že je bezpečné bez jakýchkoli
podporujících důkazů a toto prohlášení má být bez jakýchkoli otázek
akceptováno. Mohou tvrdit, že rtuť je nejen zcela bezpečná, ale že může
dokonce zvyšovat IQ a my tomu máme věřit. Mohou tvrdit, že je bezpečné
používat ve vakcínách thiomerosal, aniž by kdy byla provedena jediná
studie bezpečnosti za celou dobu více než 60 let, kdy se používá a my
tomu máme věřit.
Ale když si dovolím já nebo kdokoli jiný navrhnout možnost, že by
excesivní vakcinace mohla zvyšovat výskyt nejen autismu ale také
schizofrenie a neurodegenera­tivních nemocí, tito lidé budou ječet jako
o život: Kde jsou důkazy? Kde jsou důkazy? A když předvedeme jednu studii
za druhou, stále tvrdí že to není dostatečné nebo že studie jsou
nepřijatelné. A úplně nejčastěji důkazy prostě ignorují. To se děje
navzdory faktu, že existují desítky až stovky studií, které nejen že
demonstrují tuto souvislost klinicky a vědecky, ale také názorně ukazují
mechanismus, podle kterého k poškození dochází, i na molekulární
úrovni. Jde o studie na buněčných kulturách, tkáňových kulturách,
studie na zvířatech mnoha druhů a dokonce i studie na lidech. Pro advokáty
bezpečnosti vakcín to není stále dost a je třeba čelit realitě – nikdy
jim to nebude dost.
Když jsem studoval medicínu, neexistoval žádný důkaz, že cigaretový
kouř způsobuje rakovinu. Bylo to stejně zřejmé, jako je laikovi jasné, že
úder kladivem do prstu způsobí bolest a dokonce i místní opilci věděli,
že kouření způsobuje rakovinu, ale pro lékařskou elitu platilo, že
neexistuje žádný důkaz.
Nikdo nikdy nevyprodukoval rakovinu plic u zvířat tím, že by je vystavil
kouři. Dokonce můj profesor patologie dr. Jack Strong naučil opice kouřit a
ani po letech kouření se u nich nerozvinula rakovina plic. Přesto byl sám
přesvědčen o tom, že kouření rakovinu plic způsobuje. Dr. Alton Oschner
zakladatel známé Oschner Clinic v New Orleans vedl v tvrzení, že kouření
cigaret a rakovina plic mají souvislost. Trvalo téměř další desetiletí,
než byla lékařská elita ochotná připustit, že kouření je příčinou
většiny případů rakoviny plic.
Od doby, kdy se několik lékařů ikonoklastů snažilo medicínský
establishment přesvědčit, že kouření způsobuje rakovinu plic, trvalo
téměř 30 let, než byla tato myšlenka medicínským establishmentem
všeobecně přijata. Je třeba si položit několik otázek: kolik lidí za tu
dobu zemřelo na rakovinu plic? Data z Národního institutu pro rakovinu
odhadují, že v roce 2004 na rakovinu plic zemřelo 157000 lidí. Pokud bylo
80% případů způsobeno kouřením, bylo to asi 125000 mrtvých. Během
deseti let by to bylo více než milión mrtvých a během 30 let téměř
4 milióny lidí zemřely na nemoc, které se dalo předejít a o které se
v té době mezi lékařskými puristy bouřlivě debatovalo. A výskyt
rakoviny plic byl v té době dokonce ještě vyšší.
Takže vidíme, že puntičkářské debaty o důležitých tématech
v medicíně mohou stát milióny lidí jejich životy. Je více než milión
dětí a dokonce dospělých s autismem a tato čísla stále rostou. To je
medicínská katastrofa obrovských rozměrů. Souvislost s vakcinačním
programem je vědecky i logicky přesvědčivá, ale ty samé lékařské elity
odmítají naslouchat.
Stejně jako tomu bylo s kouřením a rakovinou plic, dnes máme dostatek
důkazů, abychom volali po zastavení současného excesivního očkovacího
programu a zakázali jakékoli množství rtuti ve vakcínách. V roce
1983 před začátkem epidemie autismu, děti před nástupem do školy dostaly
10 očkování a incidence autismu byla 1 na 10 tisíc dětí. Dnes
dostávají 23 očkování před druhým rokem věku a celkem 36 než jdou do
školy a výskyt autismu je nyní 1 ku 150 narozených. Lékařští
“experti” neposkytli žádné jiné vysvětlení pro tento dramatický a
náhlý nárůst, přestože se o to velmi snaží.
Snaží se tvrdit, že to je geneticky podmíněno, ale genetikové rychle
reagovali, že není možné, aby výskyt geneticky podmíněné nemoci takto
raketově stoupl. Říkají, že jde jen o lepší diagnostiku, přestože
diagnóza je zřejmá prakticky v každém případě a kritéria se naopak
zpřísnila.
V pasti nedostatku důkazů se obránci zločinného postoje uchýlí
k záložní strategii – epidemiologické studii. Statistici potvrdí, že
epidemiologické studie jsou ty nejméně spolehlivé, protože je snadné
manipulovat daty a tak vám studie ukáže, cokoli chcete. Každá obrana
zastánců očkování je založena na těchto studiích a nikdy na skutečné
vědě. Pak prohlásí, že záležitost je vyřešena a že není třeba dělat
další studie. A poté, co jsou média informována, že bylo vše vyřešeno,
kdokoli bude dále předkládat jiné důkazy, je považován za cvoka a
ignoranta.
Epidemie autistických poruch: způsobena člověkem? V dnešní době se
mluví o poruchách autistického spektra (ASD), které zahrnují množství
podobných poruch nervového vývoje, jako je klasický autismus, Rettův
syndrom, Aspergerův syndrom, dětská disintegrativní porucha (CDD) a
pervazivní (trvalé) vývojové poruchy dále nespecifikované (PDD-NOS).
Během let jsem si opakovaně všiml, že když specialisté o nemoci nic moc
nevědí, tráví spoustu času klasifikací a pojmenováváním. Navíc velmi
zdlouhavě a podrobně popisují charakteristiky a symptomy nemoci, které musí
být přítomny, aby splňovaly kritéria pro klasifikaci. Ty symptomy, které
nesplňují tato kritéria, jsou ignorovány.
Na začátku 80. let minulého století byla incidence autismu 1 na
10000 narozených. Do roku 2005 vyskočila na 1 na 250 narozených a dnes je
1 na 150 narozených a stále stoupá. Jedním z faktorů, který nejsilněji
souvisí s těmito strašlivými poruchami, byla drastická změna očkovacího
programu v USA a mnoha dalších zemích, která znamenala dramatický nárůst
počtu vakcín, které se podávaly ve velmi raném věku. Žádné jiné
vysvětlení nebylo lékařskou elitou podáno.
V tomto článku předložím důkazy, z nichž některé nebyly dosud
adekvátně diskutované a které poskytují silné důkazy souvislosti mezi
excesivním očkováním a poruchami nervového vývoje. V článku z roku
2003 jsem prohlásil, že odstranění rtuti z vakcín by mohlo napomoci
snížení rozsahu problému, ale že ho neodstraní. Toto prohlášení bylo
založeno na množství studií v neurologii, které naznačují, že
excesivní a zejména opakovaná stimulace imunitního systému může vést
k těžkému narušení vývoje mozku a dokonce k degeneraci nervového
systému.
V tomto a následujícím článku jsem za hlavní mechanismus uvedl excesivní
a protrahovanou aktivaci mikroglie s interakcí mezi zánětlivými cytokiny a
subtypy glutamátových receptorů. Studie Vargase et al, publikovaná v roce
2005, tuto hypotézu silně podpořila zjištěním zánětlivých cytokinů
i excesivně difúzně aktivované mikroglie a astrocytů ve zkoumaných
mozcích autistů ve věku 5 až 44 let. To indikuje, že aktivace imunitního
systému mozku trvá desetiletí. Nedávný výzkum naznačuje, že tento jev je
běžný a může b ýt reprodukován v laboratorních podmínkách za
použití různých látek stimulujících imunitní systém a neurotoxinů,
včetně rtuti a hliníku.
Autoimunita a očkování.Množství studií naznačuje spojitost mezi
autoimunitními nemocemi a rizikem autismu. Podpora tohoto názoru přichází
ze studií, které ukazují zvýšené riziko ASD u dětí matek trpících
autoimunitními nemocemi.1–3 Ale nesouhlasí všechny studie, neboť alespoň
jedna dobře provedená studie neprokázala žádnou silnou souvislost.4
Jiné, ještě lépe provedené studie, přinesly důkazy, které naznačují
určitou souvislost. Například v jedné studii se zjistilo, že sérum matky
autistického dítěte se imunologicky vázalo s mozkovými Purkyňovými
buňkami.5 Když toto sérum injikovaly březím myším, jejich mláďata
projevovala neurologické změny podobné autistickému chování, což
naznačuje přenos autoprotilátek do vyvíjejícího se myšího embrya.
Množství studií nalezlo u autistických dětí ve významně vyšším
počtu autoprotilátky proti různým mozkovým strukturám, jako jsou receptory
pro serotonin, proteiny myelinové pochvy, proteiny filamentů axonů neuronů,
nervový růstový faktor a mozečkové neurofilamenty.6–10 Je třeba si
uvědomit, že tyto protilátky se n enalezly ve všech případech a že se
mohou vytvořit jako výsledek poškození samotnou nemocí, spíše než že by
byly příčinou nemoci. Například je známo, že značná část lidí si po
mrtvici nebo zranění hlavy vytvoří autoprotilátky proti mozkovým
proteinům. Nicméně autoprotilátky mohou zhoršit poškození a prodlužovat
poškozující patologii.
Také bylo prokázáno, že methylrtuť (z ryb) a ethylrtuť (v thiomerosalu)
jsou látky silně tlumící imunitu a mají spojitost s vysokým výskytem
autoimunity.11 V té­to studii vědci zjistili, že na rozdíl od methylrtuti
thiomerosal (ethylrtuť) nejdříve způsobil útlum imunity a pak silnou TH2
indukovanou autoimunitní reakci. Připisují to vyšší míře proměny
ethylrtuti na ionizovanou rtuť (Hg+) než je po zorovaná u methylrtuti.
Dokonce jedna studie zjistila, že plemena myší vysoce náchylné k rozvoji
autoimunitních nemocí byly po expozici rtuti náchylné k vývoji poruch
chování podobných ASD, zatímco u myší, které nebyly geneticky náchylné
k autoimunitním nemocem, k rozvoji ASD nedocházelo.12 Z ex­trémně
vysokého výskytu ASD je zřejmé, že tyto autoimunitní geny jsou velmi
běžné, ale zůstávají němé, dokud nejsou aktivovány vakcínou nebo
jinými toxiny z životního prostředí.
Imunologové v současnosti zastávají názor, že autoimunní nemoci nejsou
výsledkem nadměrné aktivace normálního imunitního systému, ale spíše
aktivací dysfunkčního imunitního systému. Zůstává otázka – co
způsobuje tak rozsáhlou imunitní dysfunkci mezi naší populací? Studie
prokázaly, že počet autoimunitních nemocí během posledních 30 let
vzrostl, výskyt astmatu, diabetu 1.typu a ekzému se více než zdvojnásobil.
Existují také přesvědčivé důkazy, že určité va kcíny mají s těmito
nemocemi souvislost.13,14
Závažný počet studií prokázal zvýšený výskyt autoimunitních reakcí
u dětí s ASD, zejména na antigeny spalniček, mléka a protilátky proti
lepku a gliadinu.15–17 Některé zkříženě reagovaly také na mozkové
proteiny zejména mozečku, který je hlavní strukturou postiženou při
těchto poruchách. 18
Vědci nedávno prokázali, že velká část poškození v případě
autoimunitních reakcí není v důsledku přímých imunitních reakcí
s mozkovými strukturami, ale spíše důsledkem spuštění bouřlivých
reakcí volných radikálů a peroxidaxe tuků během těchto imunitních
reakcí, což nazývám efekt „výbuchu ručního granátu v supermarketu”.
Když byste použili ruční granát k zasažení jedné osoby v davu,
nezabili byste pouze ji, ale také všechny okolo stojící.
Neurologové a vědci P.L. McGeer a E.G. McGeer to nazvali poškození okolo
stojících.19 Útok imunitního systému způsobený autoimunitní reakcí
v mozku autistického člověka poškozuje množství okolních struktur,
zejména dendrity spojující neurony a synapse. Následující studie
potvrdily, že tento efekt na okolní struktury je n ejvíce destruktivní
autoimunitní reakcí.
Některé studie, jako je výše uvedená, prokázaly, že autismus je mnohem
častější v rodinách s dědičným sklonem k autoimunitním nemocem, což
dává smysl, protože tito lidé mají dysfunkční imunitní systém.
Existují také přesvědčivé důkazy, že vakcíny samy o sobě mohou
poškodit imunitní systém mláďat pokusných zvířat, což vede
k vyššímu výskytu autoimunitních projevů a abnormálními vývoji
mozku.20–24 Také je známo, že rtuť i ve velmi malých koncentracích je
schopna vyvolat autoimunitní reakce u vysokého procenta exponovaných
jedinců.11
Je ironické, že látky, které potlačují části imunitního systému,
obvykle buněčnou imunitu, zvyšují pravděpodobnost autoimunity. Imunologové
hovoří o přesunu od Th1 k Th2 a naopak. K tomu může dojít při expozici
rtuti stejně jako při reakci na vakcínu.25 Velký počet autoimunních
nemocí má souvislost s posunem k Th2.
Imunitní systém je velice složitý systém, který je při narození
neúplně vyvinut. To znamená – a bylo to potvrzeno studiemi na zvířatech
i lidech – že se reakce na očkování liší podle věku příjemce, proto
malé děti reagují jinak než dospělí. Ukázalo se to u vakcíny proti
hepatitidě B, která je nyní podávána novorozencům. Míra vyzrávání
imunitního systému se také podstatně liší mezi jednotlivými dětmi, proto
nelze předem říci, jaké účinky se projeví u všech dětí. Existuje
velká variabilita, včetně vlivů stravy.
Reakce imunitního systému na infekci a očkování se může velmi lišit. Za
normálních okolností se mění funkce T lymfocytů podle toho, co je v dané
situaci vhodnější..26 T-helper lymfocyty (Th) mohou existovat jako Th1, Th0
nebo Th2 typy. Když není přítomna žádná infekce, systém je v modu Th0
(neaktivovaný). Pokud dojde k invazi viru, rychle se přepne do fáze Th1,
což umožní imunitním buňkám uvolňovat skupinu cytokinů, které virus
zabijí. Také aktivuje lymfocyty, které zabíjejí viry a bakterie. V jiné
situaci potřebuje imunitní systém zcela jiné signály a buňky, které jsou
zajišťovány fází TH2. Th2 fáze preferuje produkci protilátek,
převážně produkovaných B lymfocyty, které ale všeobecně snižují
imunitní reakci.
Děti jsou během intrauterinního života nastaveny v modu Th2, aby nebyly
imunologicky odmítnuté matkou (podobně jako transplantovaný orgán),
protože dítě je mateřským imunitním systémem vnímáno jako cizí
těleso. Při porodu zůstává dítě v Th2 modu, ale má omezenou schopnost
přepnout do obranného Th1 modu, pokud je to nutné, například při infekci.
O měsíce později dítě přepne do dospělého Th1 modu. Pokud jeho
imunitní systém zůstane v Th2 modu, má vysoké riziko autoimunitní
poruchy, jako je ekzém, astma nebo jiné a lergie.
V současné době úřady doporučují, aby bylo každé dítě po narození
očkování proti hepatitidě B. (V USA, pozn. překlad.) Ale je to bezpečné?
Nedávná studie zkoumala imunitní reakce kojenců do věku 1 roku, kteří
dostali vakcínu proti hepatitidě B a sledovali, zdali se liší od reakcí
dospělých, kteří dostali tutéž vakcínu.27 Bylo zjištěno, že kojenci,
dokonce i děti star&s caron;í jednoho roku, reagovaly odlišně. Jejich
hladiny protilátek byly podstatně vyšší než u dospělých (3krát) a
zůstávaly vyšší po celou dobu studie. V zásadě bylo zjištěno, že
kojenci reagovali na vakcínu intenzivním přesunem k Th2 odpovědi, která
přetrvávala dlouho poté, co již měla vymizet, což je zcela nenormální
imunitní reakce.
U autistických dětí bylo popsáno, že u nich převažuje Th2 reakce, což
by vysvětlilo jejich sklon k rozvoji autoimunních nemocí a zvýšenou
náchylnost k infekcím v raném věku.20,28–30 Zvýšení prozánětlivých
cytokinů, zejména TNF (tumor nekrotizující faktor, pozn.překl.), bylo
popsáno ve studiích profilů cytokinů u autistických dětí. Jak uvidíme
později, excesivní ; produkce cytokinů B buňkami a suprese Th1 aktivity T
buněk, pozorovatelné autismu, je spojena s vysokou incidencí neurologického
poškození excitotoxiny.
Několik faktů ohledně těchto imunitních reakcí je důležitých pro
všechny rodiče, včetně důsledků takové nadměrné stimulace imunity
během těhotenství. Například bylo prokázáno, že excesivní imunitní
stimulace, ke které dochází při očkování, významně zvyšuje riziko, že
se těhotné ženě narodí dítě s autismem nebo schizofrenií, podle toho,
kdy v těhotenství byla vakcína aplikována.31­.32 Kromě toho trvalá Th2
reakce způsobena vakcínou proti hepatitidě B uvádí dítě do vysokého
rizika rozvoje autoimunitní poruchy a poškozuje jeho schopnost bránit se
infekci. To znamená, že vakcína podána ihned po narození může vašemu
dítěti výrazně zvýšit riziko dětských infekcí, včetně hemofilové
meningitidy, menigkokové meningitidy, rotavirových infekcí, spalniček,
planých neštovic apod. Nejen to, ale mnohé studie prokázaly, že takové
potlačení imunity výrazně zvyšuje riziko vážných komplikací spojených
s průběhem těchto infekcí, což znamená, že kdyby vaše dítě bylo
vystaveno spalničkám nebo planým neštovicím, bude mít vyšší riziko
neurologického poškození, epileptických záchvatů nebo jiných
systémových poruch.12,33,34 Kd­yž k tomu dojde, namísto toho, aby
připustili, že očkovací program je příčinou komplikací a úmrtí,
zastánci očkování vykřikují, že to je důkaz, že je třeba ještě více
a usilovněji naše děti očkovat.
Suprese imunitního systému vakcínami obsahujícími živé viry. Je také
známo, že určité viry mocně potlačují imunitu, například virus
spalniček.35 Vak­cína MMR obsahuje živý virus spalniček a nedávné
studie prokázaly, že po její aplikaci dochází k silnému potlačení
imunity, které trvá až 6 měsíců.36–41 CDC dokonce doporučuje
oddělení této vakcíny od ostatních, které obsahují živé viry, aby se
předešlo nadměrnému růstu virů (přesto ji kombinují se dalšími dvěma
živými viry – zarděnek a příušnic).
Ale oni si nikdy nepoloží zjevnou otázku: nezpůsobí tato vakcína také to,
že dítě bude mnohem náchylnější i k dalším běžným infekcím, jako
jsou hemofilové a meningokokové infekce, chronická spalničková infekce,
chřipka a dokonce i plané neštovice? Tato skutečnost byla důrazně
naznačována mnohými studiemi.42 Nejen že děti budou náchylnější, ale
budou bě žnější vážné komplikace a dokonce úmrtí.
A když dojde k úmrtí nebo těžkým komplikacím v důsledku těchto
infekcí, pediatři, CDC a Americká pediatrická asociace to použijí jako
ospravedlnění dalších očkování, nikdy nepřipustí, že zvýšený
výskyt těchto infekcí a jejich komplikací bylo způsobeno jejich
předchozími očkovacími doporučeními.
Toto riziko je zejména vysoké v rodinách s více dětmi nebo u dětí
v zařízeních denní péče. Tyto děti s chronicky oslabeným imunitním
systémem mají vysoké riziko infekce a komplikací nebo úmrtí.
Studie také ukázaly, že vakcíny pokrývající pouze některé typy virů
nebo bakterií, které se přirozeně vyskytují ve větším počtu typů
(některé jich mají až stovky), mohou způsobit posun k typu, který není
ve vakcíně obsažen a stane se tak dominantním typem způsobujícím
onemocnění. Vidíme tento jev u meningokové a pneumokokové vakcíny.43–45
Tento jev je d iskutován ve vědecké literatuře, ale veřejnost není nikdy
informována. Většina pediatrů si toho není vůbec vědoma.
V kombinaci se rtutí, která je také imunosupresivní substance, se tyto
efekty násobí. Fluorid hlinitý z fluoridované vody také interferuje
s imunitními funkcemi, stejně jako mnoho insekticidů a pesticidů
používaných v domácnostech.46
Na co se často zapomíná, je zásadní skutečnost, že omega 6 tuky silně
indukují zánět a potlačují imunitu, když jsou konzumovány ve velkém
množství. Lidé požívající běžnou západní stravu konzumují 50krát
více těchto tuků (linolenová kyselina) než je třeba pro zdraví. Tyto tuky
zahrnují kukuřičný, světlicový, slunečnicový, kanolový, arašídový a
sójový olej. Takže vidíme, že průměrné dítě je vystaveno účinkům
mnoha látek v potravě a životním prostředí, které mohou také poškodit
imunitu, a to je činí zvýšeně vnímavé k přirozeným infekcím, ale
také ke komplikacím po očkování.
V zásadě lze říci, že úřady veřejného zdraví přílišným
očkováním našich dětí oslabují jejich imunitní systém, činí je tak
zvýšeně náchylnými k různým infekcím a méně schopné bránit se jim.
Tato skutečnost pak poskytuje úřadům spoustu hororových příběhů,
kterými se snaží ospravedlnit další očkování. Pamatujte si, že rtuť je
látka potlačující imunitní systém a dostává se do nás z vakcín a
z kontaminace ryb.
Je zřejmé, že těhotná žena, která má amalgámové plomby a jí stravu
s vysokým obsahem ryb kontaminovaných rtutí a žije v oblasti s vysokým
obsahem rtuti v ovzduší, jako je např. Západní Texas, má vyšší riziko,
že bude mít autistické dítě než žena, která není vystavena těmto nebo
jiným zdrojům rtuti. Tyto rozdíly v expozici rtuti z životního
prostředí nejsou nikdy zohledňovány těmi lidmi, kteří trvají na tom, aby
všechny děti dostaly stejné očkování, včetně vakcín obsahujících
rtuť, jako je např. Vakcína proti chřipce.
Dítě náchylné k autismu
Začíná být zřejmé, že určité děti mají vyšší riziko rozvoje
autismu než jiné, a to z mnoha důvodů. Je také zřejmé, tito novorozenci
a kojenci mají více infekcí než méně zranitelné děti. Může tomu tak
být z důvodu vývojové imunitní nedostatečnosti, která může postihovat
jen určitou část imunitního systému a tak může být pediatrem snadno
přehlédnuta. Ve skutečnosti bylo zjištěno, že mnoho případů dětských
imunitních nedostatečností je praktickými dětskými lékaři přehlédnuto,
zejména v subtilnějších případech, které mohou tvořit většinu dětí
náchylných k ASD.
Například si mnoho lékařů léčících autistické děti všimlo, že mají
vysokou incidenci zánětu středního ucha. Tyto jsou obvykle léčeny
širokospektrými antibiotiky, což často vede k přerůstání kvasinek
v organismech těchto dětí. Obě tyto infekci aktivují mikroglii v mozku,
to jsou specifické imunitní buňky v mozku. Tento aktivující účinek
přesune mikroglii, která je normálně v klidovém stavu, do
aktivovaného.47 Po­kud bude mikroglie opětně stimulována
v následujících týdnech nebo dokonce měsících, začne produkovat
extrémně vysoké hladiny volných radikálů, produktů peroxidace tuků
(lidově žluknutí – v mozku! Pozn. překl.), zánětlivých cytokinů a
dvou excitotoxinů: glutamátu a quinolinové kyseliny..48 Studie prokázaly,
že toto je hlavní mechanismus poškození mozku jak při virové infekci, tak
při vakcinaci.
Vysoká incidence infekcí u těchto dětí naznačuje možnost preexistující
dysfunkce imunitního systému. Jak již bylo uvedeno, tento stav také zvyšuje
riziko autoimunní reakce. Tak je připravena scéna pro kaskádu vedoucí
k autismu a ta může být spuštěna brzkou vakcinací nebo opakovanými
infekcemi. Pamatujte, mikroglie už byla aktivována, přirozenou infekcí nebo
vakcinací v raném věku (jako je hepatitis B hned po narození) (u nás BCG
-pozn.překlad.) Očkování se liší od přirozené infekce tím, že vede
k stimulaci imunitnního systému mozku trvající velmi dlouhou dobu.
Bylo prokázáno studiemi na zvířatech i lidech, že systémová infekce nebo
imunitní aktivace očkováním rychle aktivuje mozkový systém mikroglie a to
přetrvává dlouhou dobu.49–53 Jakmile je pak mikroglie znovu aktivována
následnou infekcí nebo očkováním, aktivuje se naplno a začne produkovat
destruktivní sloučeniny uvedené výše.
Přirozená infekce je rychle zvládnuta imunitním systémem a aktivace je
vypnuta, což umožní obnovu poškozených tkán. Toto vypnutí aktivace
mikroglie je velmi důležité. Existují důkazy, že stimulace mikroglie
opakovaným a excesivním očkováním přetrvává a nedochází
k vypnutí.47 Toto bylo zjištěno ve studii Vargase et al, ve které zkoumali
mozky 11 autistů ve věku 5 do 44 let, kte ří zemřeli bez známek akutní
infekce a byli srovnáni z věkem odpovídajícími kontrolními
vzorky.54 Nalezli známky rozsáhlé aktivace zánětlivých buněk (mikroglie
a astrocytů) v mozcích autistických pacientů. Tento jev vysvětluje
rozsáhlé poškození mozku, které pozorujeme u autistů.
Tato studie byla jedna z nejlépe vedených, šlo o nejrozsáhlejší dosud
provedené zkoumání imunitních reakcí v mozcích autistů, včetně
imunocytobiochemie, zjišťování cytokinových proteinů a testů enzymů a
dalších substancí v mozkové tkáni. Také provedli podobné testy
mozkomíšního moku z dalších 6 žijících autistických pacientů, které
potvrdily silnou aktivaci imunitního systému a zánět.
Průměrné dítě, které dostane všechny doporučené vakcíny, jich dostane
přibližně 23 do věku dvou let a 36 než jde do školy. Většina
očkování je podávána v intervalu jednoho měsíce, což znamená, že
dochází k trvalé aktivaci mikroglie. Navíc pokud budou lékaři následovat
nové doporučení CDC, dostanou děti každoročně očkování proti chřipce,
které začne ve věku 6 měsíců a potrvá až do 18 let. Tyto vakcíny
obsahují plnou dávku rtuti ve formě thiomerosalu.
Navíc musíme vzít v úvahu účinky spalničkové a zarděnkové složky MMR
vakcíny, která se podává ve věku 1 roku. Výrazné potlačení imunity,
které může trvat až půl roku po jejím podání, nejen že zvyšuje riziko
infekcí, ale současně zvyšuje riziko autoimunních reakcí. (Priorix je
živá vakcína, tj, toto varování platí i pro ni. Pozn.překl.)
Cytomegalovirus je další imunitu potlačující virus, který běžně
infikuje novorozence a mal&eacu te; děti, zejména pokud trpí
imunodeficiencí. Vidíme, že podání živé, imunitu potlačující vakcíny
v raném věku dramaticky zvyšuje riziko autoimunitních nemocí, zvyšuje
poškození mozku aktivitou mikroglie a také zvyšuje riziko infekcí dalšími
imunitu potlačujícími viry a jinými patogeny. A dramaticky zvyšuje riziko,
že se u dítěte rozvine některá forma ASD.
Je také nutno zohlednit, že kvasinková infekce u těchto dětí spouští
protrahovanou systémovou imunitní reakci, což znamená protrahovanou
imunitní reakci mozku a zhoršení jakékoli autoimunitní poruchy, která již
existuje.
Epilepsie a autismus
Odhaduje se, že 30% až 82% autistických dětí trpí epileptickými
záchvaty.55–56 Narůstající množství důkazů indikuje, že existuje
úzká souvislost mezi zánětem mozku (v důsledku produkce zánětlivých
cytokinů a glutamátu mikroglií) a záchvaty, stejně jako vidíme
u excesivní stimulace imunitního systému mozku způsobené vakcínami.
Použitím lipopolysacharidu jako stimulačn&iac ute; látky ve vakcíně
vědci navozují křeče u experimentálních zvířat různých druhů.
57,58
Značné množství důkazů dává do souvislosti excitotoxicitu a záchvaty.
Kromě toho mnoho nových antiepileptik účinkuje blokádou glutamátových
receptorů nebo brání uvolnění glutamátu. Jedním z ústředních
mechanismů, který ukazuje souvislost excesivní imunitní stimulace a
záchvatů, jako je tomu u vakcín, je indukovaná produkce excitoxinu
glutamátu a quinolinové kyseliny z aktivované mikroglie a astrocytů.
59–61
V mnoha případech jsou tyto záchvaty klinicky němé nebo se projevují jako
problémové chování a často nejsou pediatrem rozpoznány jako záchvaty.
Přesto mohou poškozovat funkce mozku a nakonec mohou vést k narušení
vývoje mozku. Dokonce i CDC a Americká pediatrická asociace uznává, že
děti s historií záchvatů by neměly být očkovány.
Je také známo, že autistické děti, které regredují ve vývoji, tj.
začnou se náhle opožďovat nebo zhoršovat v duševním vývoji, mají
signifikantně vyšší incidenci záchvatů, klinických i subklinických,
než děti, které nevykazují regres ve vývoji. Studie ukázaly zajímavou
skutečnost, že během raného vývoje mozku postupně vzrůstá počet
glutamátových receptorů (které spouštějí záchvaty) až do věku 2 let,
kdy jejich počet dosahuje vrcholu.62 Poté začnou ubývat. To znamená, že
nezralý mozek je významně více náchylný k záchvatům než mozek
zralejší a je to období, kdy vaše dítě dostane 23 vakcín a mnoho z nich
je spojeno s vyšším výskytem křečí.
Představme si roční dítě, které jeho matka přinesla na očkování a
její pediatr ji přesvědčuje, aby mu mohl aplikovat všech pět
doporučených vakcín pro tento věk najednou. Koneckonců, jak CDC tak AAP
ujišťuje rodiče, že je to naprosto bezpečné. Znamená to, že na dětský
imunitní systém zaútočí nejen sedm různých antigenů (viry, z nichž
tři živé), ale také dostane pět plných dávek imunitních adjuvans a
chemikálií – silnou směs chemikálií stimulujících imunitní
systém.
Tato intenzivní stimulace imunity nejen že způsobí zarudnutí, otok a bolest
v místě vpichu, ale také extrémně silnou aktivaci imunitního systému
mozku. Rodiče znají vysoký ječivý pláč dětí po takové sérii vakcín.
Často tento ječivý pláč, letargie a špatné přijímání potravy trvá
týdny až měsíce. Není to reakce na bolestivost injekce, jak vás bude
pediatr ujišťovat, ale jde o sekundární mozkový zánět, proto tomuto
pláči říkáme encefalitický křik. 63
Nedávno byla uvolněna informace, že kombinovaná vakcína firmy Merck ProQuid
(Odpovídá PriorixuTetra, pozn.překl.) vedla k dvojnásobnému výskytu
křečí, než když byly vakcíny podány odděleně. Tato vakcína obsahuje
antigeny MMR a antigen viru planých neštovic (v dávce 5krát vyšší než
je v samostatné vakcíně). Studie byla provedena porovnáním 43000 dětí,
které dostaly vakcínu ProQuid s dětmi, které dostaly vakcíny samostatně.
Zatímco byly křeče připisovány horečce následující očkování, je to
jen část příběhu.
Během své neurochirurgické praxe jsem viděl mnoho febrilních křečí a
můj výzkum naznačuje, že některé děti jsou k febrilním křečím
náchylné a jiné nejsou, protože ty náchylné mají nedostatek
neuroprotektivních živin a často jsou exponovány neurotoxickým substancím,
jako je rtuť nebo hliník a to zvyšuje náchylnost ke křečím.
Konzistentním nálezem ve studiích febrilních křečí je nízká hladina
sodíku v plazmě (hyponatrémie).64
V neurologii je známo, že velmi nízká hladina sodíku může vyvolat
křeče, dokonce i u zdravých lidí. Také může vyústit v rychlé kóma a
smrt, zejména u dětí. Při přítomnosti zánětu mozku je incidence
hyponatremických křečí mnohem vyšší. Jednou z hlavních příčin
hyponatrémie u malých dětí je lékař podávající intravenózně
tekutiny, které obsahují jen málo nebo žádný sodík. Během své praxe
jsem se neustále snažil přesvědčit pediatry, aby přestali používat 5%
glukózu jako intravenózní roztok u nemocných dětí, protože mohou vyvolat
křeče. Jsem přesvědčen, že významné procento dětí, které zemřely na
meningitidu, ve skutečnosti zemřelo na hyponatrémii vyvolanou kombinací
infekce a podáním hypotonického roztoku během léčby.
Navždy si budu pamatovat případ malé dívenky, která měla hemofilovou
meningitidu a byla v hlubokém kómatu. Pediatr mě konzultoval, protože měl
podezření na mozkový absces. Ten byl rychle vyloučen. Všiml jsem si, že
dítě dostávalo glukózovou infúzi. Jednoduchý krevní test ukázal, že
měla těžkou hyponatrémii. Protože byla v kómatu, pediatr chtěl, abych ji
nechal zemřít. Odmítl jsem. Dokonce šli tak daleko, že žádali rodiče,
aby mě od případu odvolali. Naštěstí se odmítli do naší rozepře
vměšovat. Upravil jsem nedostatek sodíku a ona se dobře uzdravila a neměla
žádné další záchvaty.
Studie také ukázaly, že glutamát podávaný mláďatům s nezralým
imunitním systémem, zvýšil pravděpodobnost křečí z jiných příčin,
např. Při horečce.65,66 Ex­cesivní očkování zvyšuje hladinu glutamátu
v mozku.
Mějte na paměti, že dítě dostane do jednoho roku věku 20 vakcín,
v intervalu jednoho až dvou měsíců. To znamená, že jeho mikroglie je ve
stavu trvalé aktivace. Každé očkování dramaticky zvyšuje poškození
navozené předchozím očkováním. Nelze se divit, že tolik očkovaných
dětí má křeče, často opakované a že máme vysoký výskyt autismu.
A mohu ujistit elitu Americké pediatrické asociace a CDC, že více než
milión autistických dět& iacute; dalekosáhle překonává nebezpečí
spalniček, příušnic, záškrtu, planých neštovic, tetanu, rotaviru,
hemofilové meningitidy a hepatitidy, kterému je naše mládež vystavena.
Také mějte na paměti, že na každé jedno plně autistické dítě připadá
deset dalších s mírnějším stupněm postižení.
Přesvědčující důkazy ukazují, že úmrtí na dětské nemoci ve
vyspělých zemích dramaticky klesalo již před zahájením očkování, jak
dokumentuje Neil Z. Miller ve své knize: Vaccines: are they really safe and
effective? (nedávno vyšlo česky pod názvem Co byste měli vědět
o očkování, pozn.překl.).67 Ob­jektivní studie připisují pokles
úmrtnosti lepší výživě a veřejné hygieně. Takže když zdravotní
úřady varují, že zastavení očkování povede k návratu nemocí a
miliónům dětských úmrtí na dětské infekce, tak prostě lžou a jsou si
vědomi, že lžou.
Vývoj lidského mozku se liší. Lidský mozek se vyvíjí neobvyklým
způsobem. Má prodloužené období vyzrávání a vývoj nervových spojení
v letech po narození. Nejrychlejší vývoj mozku probíhá v posledním
trimestru těhotenství a dva roky po narození, říká se tomu mozkový
růstový spurt. Nejpozději se vyvíjejí oblasti kontrolující vyšší
mozkové funkce, jako jsou emoce, ovládání emocí, myšlení, komplexní
paměťové a řečové funkce.
Nedávné studie používající funkční MRI scany (fMRI) a PET scan,
ukázaly, vývoj mozku pokračuje až do věku 26 nebo 27 let. Za použití
technik jako je volumetrická parcelace, která poskytuje 3D obraz mozku, vědci
zkoumali mozky 13 dětí po dobu 10 let, scany prováděli každé dva
roky.68 Zjistili, že dochází k prudkému vývoji synapsí krátce po
narození, které byly pomalu odstraňovány (nazývají to prořezávání) ve
vývojových cyklech během raného dětství i v pubertě. Například kolem
věku 4 až 8 let došlo k zeslabení kůry v řečových centrech mozku,
které se rozšířilo do spánkových laloků a nakonec na frontální laloky.
Toto zeslabení posunulo mozek do více funkčního stavu vývoje, to znamená,
že se zbavil nepotřebných spojení – jakási konečná korekce.
Kromě toho zjistili, že řečová centra dozrávají ve věku kolem 11 až
13 let a oblasti ovládající vyšší funkce – prefrontální kůra,
dozrávají kolem 25 roku.69,70 Zna­mená to, že během prvních dvou let
života prodělává dětský mozek rychlý a velmi důležitý vývoj a že
více pokročilé kognitivní funkce se vyvíjejí ještě mnohem déle.
Existuje mnoho důkazů, že prořezávání nadbytku synaptických spojení je
nezbytné. Jinak bude mozek zaplavený obrovským množstvím protichůdných
signálů – to je spousta statických a špatně interpretovaných
informací. Proces prořezávání, stejně jako růst, vyzrávání a migrace
neuronů, je prováděna za pomoci kombinace signálů, které zahrnují
pečlivě kontrolovanou fluktuaci hladiny glutamátu v mozku a produkci
specifických cytokinů uvolňovaných mikroglií v určitých časových
sekvencích. 63,71–75 Je to proces velmi přesně vyladěný a snadno
narušitelný množstvím toxinů, jako je rtuť a hliník. Také kriticky
závisí na přítomnosti hormonů štítné žlázy.
Vše, co naruší tuto přesnou fluktuaci hladiny glutamátu a cytokinů, může
narušit – někdy drastickým způsobem – vývoj mozku, který jak
vidíme, pokračuje až do mladé dospělosti.76–79
Patologické studie autistických mozků ukazují tři oblasti, které jsou
zejména postiženy – mozeček, limbický systém a prefrontální
oblast.80–83 Existuje těsné spojení mezi mozečkem a prefrontální
oblastí a mezi prefrontální oblastí a limbickým systémem, zejména
amygdalou. Jsou to současně oblasti často poškozené zánětlivými cytokiny
během stimulace imunitního systému, např. při očkování.84 Ve studii
Vargase et al byla největší stimulace mikroglie nalezena v mozečku.54
Cytokiny i glutamát v nízkých koncentracích chrání mozkové buňky
podporují vývoj mozku (neurotrofický účinek), ale ve vyšších
koncentracích mohou být velmi ničivé, zejména v kombinaci. Zvlášť
důležitý význam mají zánětlivé cytokiny interleukin 1 a 1ß (IL-1 a
IL-ß), IL-6 a tumor nekrotizující faktor alfa (TNF-alfa).85–89
Důkazy, že změny těchto cytokinů mohou vyvolat poruchy vývoje mozku
pocházejí částečně ze studií schizofrenie, nemoci, která může být
způsobena náhlou stimulací zánětlivých cytokinů během
těhotenství.90–92 Je například známo, že ženy, které dostanou chřipku
během těhotenství, mají významně vyšší riziko, že porodí autistické
dítě nebo dítě se s chizofrenií, záleží na období, kdy byly
infikovány. Nejprve se vědci domnívali, že to je způsobeno přenosem viru
na plod, ale další studie prokázaly, že problém způsobuje matčina
imunitní reakce, tj. cytokiny (IL-1, IL-2, Il-8, IL-6 a TNF-) které poškodí
mozek plodu.
Šílená politika očkování každé těhotné ženy proti chřipce je
v přímém protikladu tomu, co víme o neurotoxickém účinků excesivní
imunitní stimulace během těhotenství. I kdyby vakcína chránila proti
chřipce (studie ukazují, že jen částečně a ne u všech), tak namísto
malého procenta těhotných, které by byly chřipkou ohroženy, očkování
zajistí riziko pro každou ženu. Mějte na paměti, že tyto ženy dostaly
očkování proti chřipce (obsahující rtuť) každoročně od svých
6 měsíců v r? ?ku, což znamená, že naakumulovaly ve svém těle
významné množství rtuti a budou mít v důsledku toho hyperreakci cytokinů
na očkování během těhotenství.
Je také nutné si uvědomit, že aktivace imunity způsobená očkováním se
liší od přirozené imunity. Přetrvává mnohem déle, dokonce i roky po
injekci. To nedává mozku možnost napravit poškození, ani u matky ani
u nenarozeného dítěte. Navíc imunitní systém na očkování reaguje
odlišně, zejména u velmi malých dětí.
Nová studie z Weizmannova institutu v Izraeli, vedená Hadasem Schorim a
spolupracovníky, zjistila, že při normálně fungujícím imunitním systému
T lymfocyty chrání neurony před glutamátovou excitotoxicitou, ale pokud je
imuntiní systém dysfunkční, jako je tomu u většiny dětí s ASD,
dochází k opaku.93 To jest stimulace imunitního systému byla pro mozkové
buňky destruktivní. Jejich s tudie zjistila, že při imunitní dysfunkci,
převažovaly B buňky a invadovaly do mozku a to dramaticky zvýšilo
destruktivní účinek nadměrného množství glutamátu.
Další studie zjistila, že toxicita rtuti byla největší u myší
náchylných k autoimunním chorobám, což potvrzuje výše uvedenou
studii.12 Kromě toho Schoriho studie naznačuje, že i u zvířat bez
genetické náchylnosti k autoimunitě, potlačení funkce T lymfocytů
zvýšilo poškození excitotoxiny. Jak virus spalniček, tak CMV snižuje
funkci T buněk, stejně tak rtuť a vakcína proti hepatitidě
B.11,27,35,41
Studie Vargase et al. také demonstrovala, že T lymfocyty nedokázaly
infiltrovat vyšetřované autistické mozky, což znamená, že se neprokázal
ochranný účinek T lymfocytů.54 Za těchto podmínek zvyšuje systémová
imunitní aktivace, kterou vidíme při mnohočetných s následných
očkování, excitotoxické poškození způsobené aktivací mikroglie a
astrocytů.
Když se spojí všechny důkazy, tak je zřejmé, že tyto studie poskytují
přesvědčivý důkaz, že opakované, mnohočetné očkování novorozenců a
malých dětí způsobuje silný zánět mozku a v jeho důsledku se dramaticky
zvyšuje excitotoxická patologie a ta přetrvává po dlouhou dobu
(desetiletí). Čím více vakcín se bude přidávat do očkovacích schémat,
tím častěji budeme pozorovat tento devastující účinek, který bude
současně nabývat těžších forem.
A co adjuvancia ve vakcínách? Zatímco rtuť na sebe přitáhla veškerou
pozornost, hliník (obsažený ve většině vakcín) je také hlavním viníkem
v tomto šokujícím příběhu. Do většiny vakcín se přidává množství
substancí, které jsou používány během výroby nebo se přidávají jako
imunitní adjuvans (booster – posilující imunitní reakci). Zahrnují
albumin, hliník (buď ve formě hydroxidu, fosfátu nebo sulfátu draselného),
různé aminokyseliny, zbytky DNA, vaječný protein, gelatin, glutamá t (MSG),
MRC-5 buněčný protein a různá antibiotika. Na oficiálním seznamu není
uvedena bakteriální a virová kontaminace, fragmeny a částice těchto
mikroorganismů.94–99
Účelem přidání sloučenin hliníku je dramaticky zvýšit imunitní reakci
na vakcínu a prodloužit ji, neboť část hliníku zůstává v místě
vpichu roky po injekci. Hliník byl do vakcíny poprvé přidán v roce
1926. Mnoho dalších látek přidaných do vakcín také zvyšuje imunitní
reakci, zejména její nežádoucí části, jako jsou B buňky.
Protože tyto látky mají za účel vyvolat protrahovanou imunitní reakci,
nesou s sebou nebezpečí pro vyvíjející se nervový systém. Studie
prokázaly, že aktivace imunitního systému může trvat až dva roky po
očkování. To znamená, že mozková mikroglie je po celou dobu aktivována,
možná i déle.
Hliníkovým sloučeninám ve vakcínách je připisován nový syndrom
s názvem makrofágová myofasciitis a je spojován zejména s očkováním
proti hepatitidě B a tetanu.100 Oběti tohoto syndromu trpí silnými bolestmi
svalů a kloubů a výraznou slabostí. Syndrom byl poprvé popsán ve Francii.
Následné studie indikují rozsáhlé, difúzní mozkové poškození,
potvrzené MRI vyšetřením.101,102 Ten­to syndrom byl popsán
i u amerických dětí.
Je známo, že se hliník akumuluje v mozku a vede k neurodegene­rativním
procesům. Existují důkazy souvislosti mezi neutotoxickým hliníkem a
Alzheimerovou nemocí a stále sílí. Hliník, stejně jako rtuť, aktivuje
mikroglii, což vede k chronickému zánětu mozku, hlavnímu patogenetickému
mechanismu u Alzheimerovy i Parkinsonovy nemoci.103–110
Flarend a spolupracovníci sledovali osud hliníku injikovaného ve vakcíně
v dávce schválené FDA (0.85 mg na dávku) za použití radioaktivně
značené sloučeniny, buď hydroxidu nebo fosfátu hlinitého, což jsou dvě
schválené formy adjuvans ve vakcínách.111 Zjis­tili, že obě formy
hliníku byly rychle absorbovány do krve, ale fosfát byl vstřebán rychleji a
vyvolal tkáňové hladiny 2.9× vyšší než hydroxid. Krevní hladiny
hliníku zůstávaly zvýšené po dobu 28 dnů u obou sloučenin. Zvýšené
hladiny hliníku byly nalezeny v ledvinách, slezině, játrech, srdci,
mízních uzlinách a mozku.
Toto naznačuje, že se hliník z vakcíny šíří do mnoha orgánů, včetně
mozku, kde se kumuluje. Každá vakcína přidá svou dávku hliníku do
tkání. Pokud spočítáme celkovou dávku hliníku z 36 vakcín, vidíme,
že celková dávka je 30.6 mg, nikoli 0.85 mg, která je považována FDA za
bezpečnou. Samozřejmě že ne všechen hliník skončí v tkáních, ale
akumuluje se ho podstatné množství, zejména když k tomu přidáme
množství konzumované v potravinách a pitné vodě. Když se pod&aac
ute; několik vakcín obsahujících hliník při jedné návštěvě lékaře,
krevní hladiny hliníku prudce stoupnou na velmi vysoké hladiny a toto
zvýšení trvá více než měsíc a celou dobu infiltruje tkáně včetně
mozku hliníkem.
Je také známo, že hliník zesiluje toxické účinky rtuti a že zvyšuje
míru zánětu v těle.106 Nabízí se otázka, kterou si jak se zdá nikdo
nepokládá: účinkuje hliník jako zdroj permanentního zánětu mozku?
Výzkum se zdá naznačovat, že je tomu tak, zejména výzkum mikrogliální
aktivace spouštěné hliníkem. 112 RNDr. Anna Strunecká, profesorka
fyziologie na Karlově univerzitě, zjistila, že se hliník ochotně váže
s fluorem a tvoří fluorohlinitany a že tato sloučenina může aktivovat
receptory pro G-protein, které řídí množství neurotransmiterů, včetně
receptorů pro glutamát.46 Podání vícero vakcín obsahujících hliník
najednou zvýší jeho krevní a tkáňové hladiny mnohem více, než když
jsou podány odděleně a to znamená, že se výrazně zvýší i hladiny
v mozku. Fluor v pitné vodě, potravinách a zubním ošetření může
reagovat s hliníkem v mozku, což vede ke vzniku neutotoxické sloučeniny
fluorohlinitanu. Studie ukázaly, že fluor se také kumuluje v mozku.
Role rtuti v poškození vyvíjejícího se mozku. Rtuť také aktivuje
mikroglii a dochází k tomu již při koncentracích nižších než 0.5 ug
(3 až 5 nanogramů).113 To je mnohem níže, než je její obsah ve
vakcínách obsahujících rtuť, které jsou aplikovány dětem. Ethylrtuť,
stejně jako příbuzná methylrtuť, velmi snadno vstupuje do mozku, ale
jakmile se do něj dostane, je z ní odstraněna ethylová skupina a změní se
na ionizovanou rtuť (Hg+).114 Existují důkazy, že ionizovaná rtuť je
mnohem jedovatější než organická rtuť. Jakmile se jednou promění, je
velmi těžké, pokud ne nemožné, ji odstranit. Studie na opicích
demonstrovaly, že ionizovaná rtuť se v mozku redistribuuje­.115 Stejná
série studií také demonstrovala, že došlo k excesivní aktivaci mikroglie
v mozcích opic a ta přetrvávala více než 6 měsíců od zastavení
aplikace rtuti, což znamená, že i když obsah rtuti v plazmě klesl,
v mozku zůstala.116
Je důležité si to pamatovat, až uslyšíte od zastánců očkování
prohlášení, že nové studie ukázaly, že ethylrtuť (v thiomerosalu) mizí
z krve během několika dnů. Ve skutečnosti rtuť opustí plazmu a
přestěhuje se do mozku, kde se deethyluje a zůstane tam po zbytek života.
A co zapomínají zmínit je, že nedávné studie ukázaly, že pouze 7%
methylrtuti se mění na ionizovanou formu, zatímco 34% ethylrtuti se na ni
promění ve velmi krátké době.117 To znamená, že ta nejdestruktivnější
forma rtuti je zadržována v mozku po očkování spíše než po konzumaci
rtuti v rybách.
Také zapomínají zmínit, že rtuť z vakcíny, která je odstraněna
z krve, vstupuje ve vysokých koncentracích do stolice, kde opakovaně
recykluje, což znamená, že při každém cyklu má příležitost vstoupit do
mozku.
Rtuť má ještě další souvislost s imunitní a excitotoxickou reakcí.
Mnoho studií ukázalo, že rtuť v submikromole­kulárních koncentracích
interferuje s odstraňováním glutamátu z mezibuněčného prostoru, kde
způsobuje excitotoxicitu.118–120 Tento systém odstraňování je velmi
důležitý, nejen pro ochranu mozku ale také pro prevenci narušení
mozkového vývoje.121 Jak si jistě vzpomínáte, pečlivě řízené vzestupy
a poklesy hladiny glutamátu umožňují správný vývoj mozkových spojení
(synaptogeneze).
Dalším způsobem, kterým rtuť poškozuje mozek, je interference s produkcí
energie. Mitochondrie neuronů (elektrárny) akumulují více rtuti než jiné
části buňky. Je známo, že když se naruší produkce energie v neuronu,
výrazně se zvýší jeho citlivost na excitotoxicitu a to tolik, že dokonce
i normální hladiny glutamátu působí toxicky.124,125
Excitotoxiny a rtuť mimo jiné působí toxicky tím, že vyvolají bouři
volných radikálů a peroxidaci tuků. Pro ochranu mozkových buněk jsou
nezbytné antioxidační enzymy (kataláza, glutathion peroxidáza a SOD). Rtuť
působí na tyto enzymy toxicky.
Jedním z důležitých ochranných systémů je glutathion, přítomný ve
všech buňkách těla. Rtuť dramaticky snižuje jeho hladiny různými
mechanismy. (Viz práce Dr. Boyda Haleyho pro více informací).126 Tak­že
vidíme, že rtuť může významně zhoršit celý destruktivní
mechanismus.
Je důležité si uvědomit, že přestože je rtuť důležitá, není jediným
prvkem působícím v tomto procesu. Zásadní je spíše kombinace
preexistující nebo vakcínou indukované dysfunkce imunitního systému a
excesivní stimulace imunity nahuštěným očkovacím schématem. Proto
autismus nezmizí, ani když bude rtuť důsledně odstraněna ze všech
vakcín. Je také důležité uvědomit si, že rtuť ani nelze zcela vynechat
z patogeneze, protože se bude nadále nacházet v životním prostředí,
např. V kontaminovaném j&ia cute;dle, ovzduší a zubním amalgámu.
Proč jsou chlapci postiženi více než děvčata? Jednou ze záhad autismu je,
proč se vyskytuje více u mužského pohlaví. Existuje mnoho toxinů, které
vykazují podobnou selektivitu podle pohlaví. Studie například ukázaly, že
jak rtuť, tak MSG mají vyšší toxicitu u mužů než u žen.127 Důvodem
se zdá být posilující účinek toxicity obou látek testosteronem.128,1
29
Glutamát je nejhojněji se vyskytující neurotransmiter v mozku a účinkuje
pomocí složitého systému receptorů (3 hlavní inotropní receptory- NMDA,
AMPA a kainitinové receptory a 8 metabotropních receptorů). Jak již bylo
uvedeno, přítomnost glutamátu v prostoru mezi neurony, dokonce i malých
koncentracích, je pro mozkové buňky toxická. Z tohoto důvodu je mozek
vybaven velmi důmyslnými mechanismy na rychlé odstranění glutamátu,
především jeho vychytáváním určitými proteiny| (EAAT1–5). Rtuť,
hliník, volné radikály, produkty peroxidace tuků a zánětlivé cytokiny
tyto procesy snadno narušují. 130,131
Důležitým způsobem, kterým glutamát reguluje funkci neuronů, je
umožnění vstupu vápníku do buňky a uvolnění jeho zásob
v nitrobuněčných zásobárnách. Když se otevřou vápníkové kanály
(ovládané glutamátem), vápník vteče do buňky v koncentrované vlně.
Říká se tomu kalciové vlny nebo oscilace. Regulují množství buněčných
funkcí, z nichž jedna hraje životně důležitou roli ve vývoji mozku.
Během vývoje mozku jsou budoucí neurony seřazeny podél membrán v jádru
nevyvinutého mozku. Tyto buňky musí putovat směrem ven do svého cílového
umístění a to provádějí na základě chemických signálů uvolňovaných
mikroglií a astrocyty. Trilióny spojení se vyvíjejí v procesu
synaptogenese a zde je také využíváno stejných signálů.
Studie ukázaly, že vlny kalcia umožňují vyvíjejícím se buňkám
migrovat, což je pro vývoj mozku zásadní (tvoří se tím architektonické
struktury a funkční základy mozku).132 Je zajímavé, že testosteron také
ovlivňuje embryoální neuronální migraci pomocí regulace kalciových vln,
pravděpodobně přes stimulaci uvolňování glutamátu a tak tento mecha
nismus posiluje.133 Es­trogen snižuje kalciové oscilace a zastavuje migraci.
V tomto procesu hrají roli i jiné chemické signály (rhelin).
Pokud nejsou kalciové oscilace správně regulovány, to znamená je jich
příliš mnoho, mozek se nevyvíjí normálně. Testosteron a glutamát mají
aditivní účinek na tyto oscilace. Testosteron tedy tímto způsobem posiluje
poškozující účinek excesivních hladin glutamátu a rtuti.
Studie ukázaly, že vyšší dávky MSG během formování mozku může
způsobit abnormality vývoje, které úzce připomínají otravu rtutí a
toxické účinky vysokých hladin zánětlivých cytokinů.76 Je zajímavé,
že bylo prokázáno, že očkování významně zvyšuje toxicitu několika
dalších neurotoxinů a to tolik, že dokážou spustit destrukci m ozkových
buněk a ztrátu synapsí dokonce i při subtoxických hladinách toxinů.
Testosteron tuto toxicitu také zvyšuje.
Studie autistických dětí také nalezly vyšší hladiny androgenů
u většiny z nich, dokonce i děvčat.134 Obecně řečeno androgeny, jako
je testosteron, posilují neurologické trauma a estrogeny mají protektivní
účinek na mozek.135
Role propustného střeva a potravinových nesnášenlivostí a alergií.
Wakefield a jeho spolupracovníci ve svém mezníkovém článku v Lancetu
v roce 1998 demonstrovali souvislost mezi vakcínou MMR a abnormální funkcí
střeva.136 V této pečlivě vedené studii prováděli biopsie sliznice
střeva autistických dětí, které měly zažívací potíže a demonstrovali
lymfocytovou infiltraci a zvýšené hladiny zánětlivých protilátek a
cytokinů. Zvl&aacu te;ště vysoká byla hladina TNFalfa produkovaná
střevními imunitními buňkami. Celý zažívací trakt, od žaludku po
tlusté střevo, byl těmito imunitními buňkami infiltrován.
Následující studie ukázaly vysokou incidenci bolestí břicha, nadýmání,
průjmu a zácpy u dětí s ASD.138,139 Množ­ství dalších studií
prokázalo problémy se zažívacími enzymy, defektní detoxikací a
přerůstání různých patogenních bakterií a plísní v zažívacím
traktu dětí s ASDF.140,141
Nepřekvapuje, že pár studií ukázalo významné zlepšení chování dětí
s ASD, když přešly na dietu bez identifikovaných potravinových
alergenů.142–144 Byly také popsány protilátky proti složkám potravy,
jako je kasein, gliadin a lepek a stejně tak zkřížené reakce mezi
potravinovými alergeny a mozkovými tkáněmi.145
Nemoc úzce připomínající případy ASD ve smyslu poškození mozku
souvisejícím s potravinovou alergií je celiakie, při které existuje
imunitní přecitlivělost na lepek a gliadin. Přibližně 6% těchto pacientů
má neurologické poškození, převážně mozečkovou ataxii.146 Další
studie nalezly křeče, poškození hlavových nervů, demenci a poškození
funkcí front&aac ute;lního laloku.147–151
Autoptické studie ukazují, že nejčastější poškození se nachází
v mozečku, jak vidíme i u autismu. Další studie prokázaly imunitní
zkřížené reakce mezi protilátkami proti lepku a Purkyňovými buňkami
v mozečku.144 Po­dobně jako u celiakie i u autismu dochází
k největší aktivaci mikroglie a ztrátě neuronů v mozečku. U mnoha
zkoumaných autistických mozků byly Purky ňovy buňky prakticky
vymizelé.54
Studie zabývající se zjišťováním incidence zažívacích symptomů
u autistických dětí ukazují, že 20% až 84% dětí si stěžuje na
potíže. V této souvislosti je zajímavé, že ve studiích zabývajících
se zkoumáním neurologických poruch souvisejících s celiakií, si na
zažívací potíže stěžovalo jen asi 13% pacientů, tedy děti s ASD mohou
mít mozkové potíže související se střevem bez zjevných symptomů
GIT..154
Někteří autoři jsou přesvědčeni, že se lepek, gliadin a kasein může
proměnit na opiodní substance, jako jsou gliadomorfin and kaseomorfin, které
mohou vyvolat opiátovou reakci v mozku vedoucí k abnormálnímu
chování.152 Tyto opiody také potlačují přirozenou imunitu a zvyšují
excitotoxicitu­.154 I když tento opiodní efekt jistě existuje, jsem
přesvědčen, že hlavním faktorem vedoucím k poškození u autismu je
opakovaná imunitní stimulace a aktivace mikroglie.155
Studie také u autistických dětí nalezli časté dysmikrobie, tj.
Přerůstání patogenních bakterií a plísní a ztrátu prospěšných
probiotických bakterií.138 Bylo demonstrováno, že kandida může proniknout
střevní stěnou a vstoupit do krevního oběhu, odkud se rozšíří do všech
tkání a orgánů, včetně mozku.156 Totéž platí pro patogenní bakterie a
bakteriální toxiny. Tyto organismy usídlené v mozku se stávají zdrojem
neustálé imunitní stimulace, která je zvláště ničivá pro mozek
s vakcínami aktivovanou mikroglií nebo v případě předchozí aktivace
jinou infekcí, kterou očkování ještě zhoršilo.
S každou následující vakcínou se reakce mikroglie zesiluje, protože
v mezičase na ni působí stimulace potravinovými alergeny a mikrobiálními
antigeny. Je zajímavé zjištění, že pokusy s antibiotikem vankomycinem,
které se ze střeva nevstřebává, objektivně zlepšily kognitivní funkce
u mnoha autistických dětí.157 Také víme, že u dětí s celiakií
i velmi malé množstv í alergenního jídla může mít devastující
neurologické účinky.
Závěr: Prezentoval jsem velké množství důkazů pro prokázání
souvislosti současného vakcinačního schématu a rozvojem poruch
autistického spektra, přesto je tento článek jen velmi stručným shrnutím
toho, co je známo. Hlubší a rozsáhlejší diskuze o imunitě a
excitotoxicitě bude následovat v mém článku-Interaction of activated
microglia, excitotoxicity, reactive oxygen and nitrogen species, lipid
peroxidation products and elevated androgens in autism spectrum disorders,
který vyjde ve speciálním vydán&i acute; o autismu -Alternative
Therapies in Health and Medicine.
Většina těchto informací je naprosto ignorována lékařskou elitou a
zejména médii. Na Simsonwoodské konferenci, které se účastnilo více než
50 vědců, zástupci farmaceutických společností vyrábějících vakcíny
a zástupci WHO – sešli se tajně v Norcrossu, Georgia – se ukázalo,
že bezpečnost našich dětí není jejich hlavním cílem. Jejich jediným
zájmem je prodávat vakcíny veřejnosti. Jednomu mému příteli, který
mluvil před publikem vědců a úředníků orgánů veřejného zdraví
v Itálii, bylo hrubě řečeno jedním úředníkem (parafrázováno): my
všichni víme, že vakcíny způsobují neurologické poškození, ale musíme
to před veřejností tajit, protože by to ohrozilo vakcinační programy.
Také je důležité si uvědomit, že většina praktických lékařů a
pediatrů o tom, co jsem vám sdělil, nikdy neslyšela. Většina z nich jen
málo rozumí imunitním funkcím a nemají ani tušení o patologickém
účinku mnohočetného očkování na mozek. Tyto účinky jsou bohatě
diskutovány v neurologické literatuře, ale jen málo lékařů, zejména
pediatrů, takové články vůbec čte.
Imunologii se stejně jako nauce o výživě na lékařských fakultách
dostane jen malé pozornosti a ještě méně v postgraduálním
předatestačním programu. Starší lékaři nemají žádné ponětí
o novějších objevech v imunologii, zvláště neuroimunologii. Lidský
imunitní systém je jeden z nejsložitějších ve fyziologii a naše studie
ukazují, že lze očekávat objevení ještě mnohem složitějších
souvislostí. Přes obnovený zájem o studium imunitního systému
u novorozenců a malých dětí, většina lékařů zůstává nevědomá
ohledně imunitních důsledků tak rozsáhlého očkování, které je na
malých dětech v současnosti prováděno. Ale víme, že malé děti reagují
zcela jinak než dospělí a že to může mít devastující účinek na vývoj
mozku a jeho funkce.
Očkování miliónů dětí ihned po narození vakcínou proti hepatitidě B
nelze nazvat jinak než nebezpečnou idiocií. Naprostá většina kojenců,
dětí a dospívajících není v žádném riziku této infekce – dokonce
i zdravotní úřady s tím souhlasí. Je také známo, že účinnost této
vakcíny u dětí netrvá déle než dva roky a má malou nebo žádnou
účinnost u imunosuprimo­vaného dítěte. Hanebný plán těchto lidí je
donutit k očkování všechny miminka, protože by měli velké potíže
přesvědčit dospělé, to jest ty, kterých se nebezpečí týká, aby se
nechali očkovat.
Problém s tímto „plánem“ je, že vakcína nebude mít již žádný
účinek v době, kdy děti dosáhnou věku rizikového chování. Když se na
to nedávno přišlo, doporučují, aby byly děti přeočkovány každé dva
roky.
Americká pediatrická akademie a CDC, síly v pozadí této očkovací mánie,
ujišťují rodiče, že je zcela bezpečné podat všechny doporučené
vakcíny najednou. Jak jsme viděli, vědecké důkazy toto doporučení
nepodporují. Pokud by tak bylo učiněno, dítě je vystaveno vysoké
koncentraci imunitních adjuvans, které silně aktivují mozkovou mikroglii
během nejaktivnější vývojové periody mozku během prvních 2 až 6 let
života. Zrání a vývoj mozku pokračuje ve značném rozsahu i během
dospívání. Jak jsme viděli, excesivní očkování může vést k zánětu
a otoku mozku, které přetrvává roky až desetilet