Přeskočit na obsah
Jiné

Informace o inkluzi nejen pro rodiče

Dotazy k jednotlivým paragrafům vyhlášky č. 27/2016 Sb. a novely
školského zákona č. 82/2015 Sb. § 16 odst. 9 školského zákona:
Pokud ŠPZ shledá jako vhodné zařazení žáka do školy zřízené podle §
16 odst. 9 zákona a zákonný zástupce bude souhlasit, může ještě ŠPZ
žákovi přiznat další podpůrná opatření? Jedná se například
o vzdělávání podle IVP. Pokud bude žák vzděláván podle §16 odst. 9,
budou mu náležet i ta podpůrná opatření, která by tento druh školy
nepřinášel, tedy asistent pedagoga, pomůcky, případně IVP.
Pokud žák projde rediagnostikou a nebude indikován pro školu dle § 16,
odst. 9 ŠZ, ale rodič bude trvat na setrvání ve škole dle § 16, odst. 9,
jak dále má škola postupovat? Pokud školské poradenské zařízení
vyhodnotí speciální vzdělávací potřeby žáka tak, že není nezbytné,
aby se nadále vzdělával žák podle §16, odstavec 9 ve škole, třídě,
oddělení nebo skupině (podle stupně vzdělávání žáka), budou navržena
podpůrná opatření pro vzdělávání žáka v běžné škole. Zde by měla
proběhnout dohoda mezi ŠPZ a zákonným zástupcem žáka, pokud rodič bude
trvat na setrvání žáka ve škole podle §16, odstavec 9 a bylo-li by to
v rozporu se zájmem žáka pak je povinností ŠPZ, případně školy
požádat o součinnost OSPOD. Cílem ale je, aby se strany domluvily právě
v zájmu kvalitního vzdělávání žáka, a tato varianta byla
skutečně mezní.

Prosím o zodpovězení dotazu, případně navržení cesty k řešení.
Maminka má dvě postižené děti (dvojčata), která v současné době
navštěvují speciální školu. Jsou po odkladu. Podle poslední zprávy bylo
matce sděleno, že musí se synem do běžné základní školy, neboť se
jeví, že by ji zvládl. Dítě je na vozíku s lehkým mentálním
postižením. Rodiče, ale do běžné školy nechtějí. Dítěti se
v současné škole daří a prokazuje to i svými pokrok. Co má tedy matka
udělat, když jde k zápisu? Může rovnou k zápisu do
speciální školy?

Pokud budete chtít pokračovat ve vzdělávání dětí ve speciální
škole, musíte navštívit ŠPZ, pravděpodobně speciálně pedagogické
centrum. To by mělo posoudit potřeby dětí ve vztahu ke vzdělávání a ve
spolupráci s Vámi navrhnout, kde se budou děti vzdělávat. Následně se
doporučení projedná se školou, kde byste chtěla nechat vzdělávat Vaše
děti, požádáte si v souladu s vyhláškou č. 27/2016Sb., o zařazení do
školy, třídy podle §16 odst. 9. Pokud by ŠPZ nesouhlasilo z vážných
důvodů s Vaším návrhem a doporučovalo běžnou ZŠ, tak se rozhodujte
vždy v zájmu svého dítěte. Můžete také zvážit, zda by podpůrná
opatření nepostačovala k zařazení do „běžné“ základní školy. web Ministerstva
školství