Přeskočit na obsah

Úřední deska

Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace

 • Organizace sdružuje: mateřskou školu a školní jídelnu
 • Statutární orgán: ředitelka Bc. Věra Havelková
 • Zřizovatel : Statutární město Ostrava – Městský obvod Poruba

e-mail : skolkaexilu@seznam.cz,

//skolkaexilu.cz/kontakty/

ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění , Zřizovací listina-dodatek

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytovat předškolní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

 • Integrovaná sedmitřídní mateřská škola se 4 třídami dle par.16 ŠZ pro děti s poruchou autistického spektra a vadami řeči.
 • Odloučené pracoviště klinické logopedky PhDr. Aleny Ptáčkové
 • Mateřská škola vytváří podmínky pro rozvoj nadání dětí. V rámci mimoškolní činnosti organizuje ve spolupráci s neziskovou organizací Místo pro děti – spolek zájmové aktivity v oblasti hudební, taneční, sportovní, výtvarné, keramické, arteterapeutické, dle metody NTC kroužek pro nadané děti, výuku angličtiny. Přehled
 • Ve škole pracuje od 1. 8. 1998 Místo pro děti-spolek. web
 • Školní zahrada mateřské školy je v odpoledních hodinách otevřena našim rodičům.
 • Školní vzdělávací program: Duhová školka.
 • Fakultní mateřská škola Ostravské univerzity
 • Mateřská škola spolupracující s MENSOU ČR od roku 2015.
 • Mateřská škola pracuje dle kriterií Světové zdravotnické organizace pro školy podporující zdraví v projektu Zdravá mateřská škola, jehož garantem je Státní zdravotní ústav v Praze od roku 2020.

Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž MŠ zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k MŠ.

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání –v platném znění
 • Nařízení vlády č. 125/2022 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Vyhláška 27 / 2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • Dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím poskytuje všechny informace vztahující se k působnosti MŠ ředitelka nebo její zástupkyně. Po dobu nepřítomnosti obou přijímá písemné žádosti o poskytnutí informace účetní. Všechny informace jsou přístupné vždy v dohodnutém termínu. Škola je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací.

Naše organizace respektuje soukromí osob a ctíme ochranu osobních údajů

Cílem směrnice o GDPR je zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů fyzických osob při jejich zpracování v rámci organizace a při předávání ke zpracování třetím subjektům a zajištění souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 .

Fyzická osoba může požádat o odstranění fotografií z minulých let, případně odvolat udělený souhlas s pořizováním fotografií a jejich zveřejňování na webových stránkách školky, případně na facebooku. Písemně požádá na adrese skolkaexilu.cz . V žádosti o odstranění fotografií dané fotografie jednoznačně identifikuje.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: pan Ing. Petr Štětka, e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz, tel. +420 227 031 495 na období od 1. 1. 2022.

Dne 8.12.2023 byl schválen střednědobý výhled rozpočtu střednědobý výhled rozpočtu PO Radou městského obvodu Poruba na léta 2025-2027, pod usnesením č. 918/RMOb2226/30.

Rozpočet školy na rok 2021 , na rok 2022, na rok 2023, na rok 2024

Výroční zprávy o poskytování informací za uplynulé období

KONCEPCE rozvoje školy

DOKUMENTY ORGANIZACE: //skolkaexilu.cz/o-skole/dokumenty/

Zprávy České školní inspekce

Výroční zprávy o činnosti za uplynulé období

Portál předškolního vzdělávání

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy.

Podrobné informace najdete na Portálu předškolního vzdělávání

https://ms.ostrava.cz/

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.