Přeskočit na obsah

Školní vzdělávací program

Den v běžných třídách

 • Od 6 hodin se děti celé školy scházejí v jedné třídě. V době od 7 – 7:30 se děti se svými učitelkami rozcházejí do kmenových tříd. Děti se postupně scházejí do 8:30 hodin. Svačina je připravena od 8:45 do 9:20 V průběhu celého dne je pro děti zajištěn pitný režim, ovoce či zelenina.
 • V běžných třídách pracují vždy 2 pedagogové, (třetí pedagog v případě integrovaného dítěte – asistent) případně chůva – přítomnost 4 – 6 hodin dle potřeb třídy. V době od 7 do 10 hodin rozvíjí pedagog s dětmi individuální, skupinové hry a činnosti, připravuje podmínky pro prožitkové učení. Druhý pedagog na odpolední směnu nastupuje nejpozději v 10 hodin. Překrývání je zajištěno minimálně 2,5 hodiny denně.
 • V každé třídě probíhá jedenkrát týdně Metoda dobrého startu pro školáky – druhý pedagog zajišťuje aktivity pro mladší děti. Metoda je vysoce efektivní u rizikových skupin dětí s podezřením na specifické poruchy učení.
 • Dopolední pobyt venku je přizpůsobován počasí a rozptylovým podmínkám – nejčastěji v době od 9:30 do 11:30 hodin.
 • Oběd je vydáván postupně od 11:45 do 12:15 hodin. Mladší děti se po provedení hygieny ukládají ke spánku.
 • Od 13 hodin zahajují činnost odpolední aktivity pro starší děti, které rozvíjejí talent a nadání dětí. Aktivity se pravidelně střídají, jedná se o činnosti Kuchtík, Badatel, Arteterapie, Deskové hry, Keramika. Organizujeme je společně s neziskovou organizací Místo pro děti – spolek.
 • Po odpolední svačině děti postupně odcházejí domů
 • V době od 15:00 do 16:00 nabízíme ve spolupráci se školou Hellou pro děti výuku ANGLIČTINY a ve spolupráci s 1. Judo club Baník kroužek JUDO.
 • Od 16:00, případně 16:15 – 17:00 se děti postupně rozcházejí opět z jedné třídy, kde je tzv. konečná. Za příznivého počasí předáváme děti odpoledne rodičům ze školní zahrady.

Den ve speciálních třídách

 • Od 6 hodin se děti celé školy scházejí v jedné třídě. V době od 7 – 7:30 se děti se svými učitelkami rozcházejí do kmenových tříd. Děti se postupně scházejí do 8:45 hodin. Svačina je připravena od 8:45 do 9:20 V průběhu celého dne je pro děti zajištěn pitný režim, ovoce či zelenina.
 • Ve speciálních třídách pracují od rána dva pedagogové, společně s 1–2 asistenty pedagoga. V době od 7 do 10 hodin rozvíjí pedagog individuální činnosti dětí, které vycházejí z plánu pedagogické podpory či z individuálních vzdělávacích plánů. Probíhají skupinové hry a činnosti, individuální logopedická péče, nácviky sociálních dovedností.
 • Dopolední pobyt venku je přizpůsobován počasí a rozptylovým podmínkám – nejčastěji v době od 9:30 do 11:30 hodin.
 • Oběd je vydáván postupně od 11:45 do 12:00 hodin. Děti se po provedení hygieny ukládají ke spánku.
 • Od 13 hodin zahajují činnost odpolední aktivity pro starší děti, které rozvíjejí talent a nadání dětí. Organizujeme je společně s neziskovou organizací Místo pro děti – spolek .
 • Po odpolední svačině děti postupně odcházejí domů
 • V době od 15:00 do 16:00 nabízíme ve spolupráci se školou Hellou pro děti výuku ANGLIČTINY a ve spolupráci s 1. Judo club Baník kroužek JUDO.
 • Speciální třídy pro děti s požadavkem vysoké personální podpory pracují denně od 7 do 15 hodin.
 • Děti, které nevyžadují asistenci a zůstávají ve školce po 16:00 hodině, se postupně rozcházejí opět z jedné třídy, kde je tzv. konečná. Za příznivého počasí předáváme děti odpoledne rodičům ze školní zahrady
 • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Informace o zájmových aktivitách pro nadané děti 5–7 leté

Nabízíme ve spolupráci s Místem pro děti – spolek nejrůznější aktivity pro starší děti. Jedná se o aktivity od 13 do 14:15 – Kuchtík, Badatel, Arteterapie, Deskové hry, Keramika. Všechny jsou nákladné na nákup materiálu. Pokud se dítě někdy aktivity účastnit nechce, nenutíme ho.
Další aktivity probíhají po odpoledním odpočinku.

Všechny aktivity jsou hrazeny rodiči. Informace o platbách na http://www.mistoprodeti.cz/platby/

Aktivity po 15. hodině organizují externí firmy 1.JUDO Club Baník Ostrava každé úterý od 15:30 ve školce JUDO. Info JUDOhttp Platba za judo – 1250 Kč za 1. pololetí. Trenérka Markéta Pavlicová DiS, tel: 737 440 108, mail:marketapavlicova@1jcbo.cz

jazykovou školou HELLO nabízíme kurz angličtiny pro předškolní děti. Vždy v pondělí od 15 hodin v budově jazykové školy ( děti po svačině odvádějí do Hello školy naši pedagogové, po výuce si je vyzvedávají rodiče).

odkaz pro rodiče, na kterém mohou přihlásit děti do kurzu  https://www.hello.cz/cs/aj-pro-deti-v-predskolnim-veku-ostrava-poruba-13-09-2021/p&k=21388&b=rozsirene-vyhledavani%26typ=pd%26z2=4%2c8%26id=21006

Další zájmové aktivity jsou organizovány společně s MÍSTO PRO DĚTI-SPOLEK nabízíme zájmové aktivity v době od 13:00 hod vhodné pro děti ve věku 5 – 7 let s malou potřebou poledního spánku. Odpolední aktivity jsou hrazeny rodiči.

ZÁJMOVÉ AKTIVITY PRO NESPAVCE organizované Místem pro děti-spolek

MALÝ BADATEL

Ponořte se s námi do zábavného světa vědy. V rámci této zájmové aktivity podporujeme u dětí jejich přirozenou zvídavost. Děti budou mít možnost si samy vyzkoušet různé pokusy, a tím pochopit některé základní principy přírodních procesů, chemických reakcí a fyzikálních zákonů. Společně budeme zkoumat, pozorovat, objevovat a experimentovat. Děti budou mít také možnost využít širokou nabídku konstruktivních stavebnic, které jim pomohou rozvinout představivost, a dosáhnout tak lepšího pochopení. Nabízené činnosti a aktivity dětem umožní lépe vnímat svět kolem sebe a přicházet na různé zajímavosti, které nás obklopují.

KERAMIKA

…je zaměřena na klasické techniky práce s keramickou hlínou, jako je výroba z plátů, vymačkávání nebo modelování, ale i na kombinaci s arteterapeu­tickými prvky, např. otisk dlaně, zanechání hmatové stopy v hlíně. Cílem aktivity je nejen zvládnutí základních prvků práce s keramickou hlínou, rozvoj jemné motoriky, ale především radost z tvořivé práce.

ARTETERAPIE

Budeme užívat arteterapeutické techniky, které dětem rozšíří obzory umění a oprostí je od jednotvárných technik výtvarné výchovy. Naučí se pracovat s novou technikou malby, kresby, pracovní činnosti, zapojíme do umění také přírodní materiály. Touto aktivitou, chceme dětem rozšířit jejich prostor fantazie a pomocí umění jim ukázat jiný svět barev!

KLUB DESKOVÝCH HER

…rozhodně není nuda – věnujeme se nejnovějším deskovým hrám, zkoušíme i klasické hry -např. šachy. Rozvíjíme rozumový potenciál dětí, soustředění.

KUCHTÍCI

Vaření je velká zábava! Naučíme se rozeznat druhy zeleniny, ovoce a společně přijdeme na to, jak je možné, z obyčejných surovin připravit neuvěřitelné věci k jídlu. Povíme si postupy při práci se surovinami, základy hygieny a bezpečnosti v kuchyni. Využijeme naše smysly a vše řádně ochutnáme. Dobrůtky si společně sníme.

EVALUACE 2021

Dotazníky spokojenosti rodičů

Při evaluaci naší výchovně vzdělávací práce za školní rok 2020-2021 jsme došli k závěru, že jsme se společně posunuli kupředu, ale nadále chceme na sobě pracovat a zdokonalovat se v nových metodách práce.  Tento pozitivní stav dokládají hodnocení zaměstnanců školy, ale také vyhodnocení dotazníků pro rodiče. Zjišťovali jsme mimo jiné postoj rodičů ke kvalitám distanční výuky v době omezení provozu. I zde jsme se setkali s kladným hodnocením. S tím souvisí i zapojení rodin do dění školy, vzhledem k epidemiologickým opatřením to tento školní rok nebylo až tak možné. Rodiče hodnotili takto: 33% hodnotí kladně, 38% spíše ano a zbylých 28% spíše ne.

Naše mateřská škola podporující zdraví uspokojuje a respektuje obecně lidské potřeby dítěte a jeho individuálně a vývojově podmíněné projevy. Rovněž zohledňuje přirozené potřeby zaměstnanců a rodičů. Předpokladem dobré spolupráce a otevřených partnerských vztahů je příležitost ke komunikaci s druhými.

Dotazníky spokojenosti rodičů, že jejich dítě navštěvuje naši Mateřskou školu – rozhodně ano je spokojeno 98%, spíše ano 3%.

Děkujeme Vám za Vaše názory, za Vaši zpětnou vazbu. Děkujeme, že nás podporujete a že máte zájem na dalším zlepšení naší vzájemné spolupráce.