Přeskočit na obsah

Školní řád

Provoz mateřské školy

je od 6 do 17 hodin

Mateřská škola má tři běžné třídy a čtyři speciální.

Rodič může dohodnout písemně v některé dny polodenní pobyt.

Budova MŠ je uzamčena. Vstupní prostory školky jsou monitorovány kamerovým systémem s nahráváním. Při příchodu zazvoňte, ohlaste se jménem dítěte, poté budete vpuštěni do prostor školy. Po vstupu do obouvárny je nutné dveře zavřít. Je zakázáno pouštět další osoby s ohledem na bezpečnost dětí i ochranu majetku.

Scházení a rozcházení dětí

probíhá v jedné třídě vždy od  6:00 do 7:00 a od 16:00 do 17:00. Její označení barevnou kytičkou je umístěno u vstupních dveří na informační nástěnce vlevo.

Ráno přivádějí rodiče děti do 8:30, zcela výjimečně později po dohodě s pedagogem. Polodenní děti si vyzvedávají rodiče po obědě v době od 12,15-12,45 hodin.

Na informační nástěnce u vstupních dveří vlevo je zveřejněno sdělení o změnách v provozu školy či jednotlivých tříd, o scházení a rozcházení dětí ze tříd označených barevnou kytkou, rozcházení ze zadní zahrady.

Předávání a propouštění dětí

Dítě musí být do MŠ přivedeno a předáno učitelce jedním z rodičů, případně pověřenou osobou. Rodiče jsou zodpovědni za to, že předávají dítě zdravé. Při předávání informují učitelku o zdravotním stavu dítěte. Platné právní předpisy ukládají škole upravit podmínky provozu s ohledem na předcházení šíření infekčních onemocnění, což spočívá v neumožnění přítomnosti nemocných dětí (dětí jevících známky akutního onemocnění) při vzdělávání.

Lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte předkládají rodiče při nástupu dítěte do MŠ.  Pokud rodiče opakovaně přivedou dítě do MŠ nemocné, bude toto považováno za závažný způsob narušení provozu MŠ a ředitelka školy rozhodne o ukončení předškolního vzdělávání dle §35 ŠZ.        

Rodič si vyzvedne dítě z MŠ v případě náhlého onemocnění ihned po upozornění učitelkou, kontaktují lékaře.

Pokud mají rodiče zájem, aby dítě vyzvedávala jiná osoba, případně sourozenec, vyplní a podepíší pověření. Teprve potom bude dítě vydáno.

Rodiče jsou povinni dítě vyzvednout včas a opustit školu včas. V případě opoždění bude sepsán s rodiči zápis. Opakované případy opoždění jsou považovány za narušování provozu školy.  Rodiče berou ohledy na individuální potřeby dítěte, jeho věk a nenechávají dítě v MŠ nepřiměřeně dlouho.

Pokud si rodič nevyzvedne dítě do 17:20 hodin a pokud se pedagogovi nepodaří kontaktovat žádnou pověřenou osobu, kontaktuje orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) nebo Policii ČR.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte s povinným předškolním vzděláváním

Dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, dochází řádně  do školy, tzn. minimálně 4 hodiny denně – v době od 8 do 12 hodin.                     

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte písemně předem, nejpozději do 3 dnů od počátku nepřítomnosti    ( ideálně mailem na skolkaexilu@seznam.cz, v případě potvrzení lékařem ve třídě ).

Stravování dětí a odhlašování stravy

Dítě se může v MŠ stravovat polodenně, či celodenně. Výjimky povoluje ředitelka MŠ.                                                                               

Doby podávání jídel: ranní svačina 8,30 – 9,15.  Oběd 11,45 –12,15.  Odpolední svačina 14,15 – 14,45. Dítě, které odchází domů po obědě a má uhrazenu celodenní stravu, si vyzvedne odpolední svačinu ve 12,00 ve třídě. Rodiče, kteří mají zájem si dítě vyzvedávat pravidelně některé dny po obědě, mohou předem na tyto dny odhlásit odpolední svačiny.  Změnu je třeba nahlásit písemně předem mailem  – skolkaexilu@seznam.cz. V období adaptace je docházka dojednána písemně pro každé dítě individuálně. V tyto dny má dítě nahlášeno stravu jen na dobu pobytu.

Omlouvat stravu je nutno 24 hodin předem, denně do 13,00, v pondělí do 8,00 hod. Možnosti omlouvání zákonným zástupcem: přes objednávkový systém jídelny STRAVA.CZ , odhlašování stravy. Zároveň možnost zjištění stavu konta na účtu úplata za školní stravování a vzdělávání.

V případě neomluvené stravy nebude stravné odhlášeno. V případě nepřítomnosti dítěte a neomluvení stravy, je nutno uhradit věcnou a mzdovou režii. ŠZ umožňuje poskytovat dotovanou stravu jen dětem v době jejich pobytu ve škole.

V případě náhlého onemocnění dítěte je možno vydat stravu v prvý den nemoci. Výdej bočním vchodem do kuchyně od 10,30–11,00 do předem přinesených nádob, jídlo spotřebovat do 15 hodin.

Stravné se platí zálohově předem bezhotovostně na účet jídelny, případně hotově.

Na základě písemného doporučení dětského lékaře, může rodič požádat vedení MŠ o úpravu stravování s ohledem na dietu dítěte. Vaříme pro děti s bezlepkovou dietou (BL), tuto dietu upravujeme zároveň i jako dietu bez laktózy (BM ) ( bez mléka, mléčných pokrmů a pokrmů, ve kterých je obsaženo mléko). Pro děti, které mají doporučen jiný typ diety, nevaříme.

Třídní telefony – každá třída má k dispozici třídní telefon, který slouží pro vzájemnou informovanost rodičů a pedagogů, nikoliv pro omlouvání stravy.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Rodiče uhradí úplatu za vzdělávání. Základní částka úplaty je stanovena vždy na období jednoho školního roku.

Vzdělávání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Splatnost úplaty je vždy nejpozději 15. den příslušného měsíce.

Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péčiz důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. O osvobození rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Dokud však nebude rozhodnuto o osvobození, musí být úplata uhrazena.

Dítěti, jehož zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem, případně pověřenou pracovnicí jiný termín úhrady, bude dle §35 ŠZ ukončeno předškolní vzdělávání.

Oblečení a obutí dětí

Rodiče vodí děti do MŠ čisté, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté. Venkovní obuv je odkládána hned u vstupu v obouvárně, tam se dítě přezuje do papučí. Je možno dětem v obouvárně v botníku označeném značkou ponechat náhradní obuv pro pobyt venku. Rodiče si také v tomto prostoru vyzouvají venkovní obuv.

Každá třída má k dispozici šatny pro převlékání dětí. V šatnovém bloku rodiče připraví pro dítě náhradní oblečení pro případ nehody a oblečení pro pobyt venku. Všechny věci musí být zřetelně podepsány a musí být uloženy v šatnovém bloku, v botníku. Za nepodepsané věci, či za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném, škola neručí.

Cenné věci děti do mateřské školy nenosí.

Ukončení předškolního vzdělávání u dítěte

Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, dle §35 Školského zákona.

Prázdninový provoz

Provoz školy je přerušen v měsíci červenci a  srpnu zpravidla na 5 – 9 týdnů po projednání se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu je dáno na vědomí rodičům nejméně 3 měsíce předem. Na dobu prázdninového provozu jsou přijímány do výše kapacity školy děti z cizích MŠ.

Provoz školy je dále přerušen po projednání se zřizovatelem zpravidla na dobu 1-2 týdny v měsíci prosinci v období zimních prázdnin.

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

Rodiče se mohou zúčastňovat akcí pořádaných MŠ.  Mají možnost denně hovořit s učitelkami ve třídách, vždy s ohledem na bezpečnost přítomných dětí.  

Rodiče hlásí v MŠ každou změnu v osobních údajích (zejména místo trvalého pobytu, telefon, zdravotní pojišťovnu).                                                                                                                        

Pokud rodiče chtějí konzultovat výchovné a jiné problémy, či přispívat svými náměty k obohacení výchovného programu s vedením MŠ, obracejí se ve věcech týkajících se běžných tříd na vedoucí učitelku běžných tříd, denně od 12,00 do 13,00 hodin Ve věcech týkajících se dětí ve speciálních třídách, zástupkyni školy denně v době od 7:00 do 8:00. Záležitosti ohledně stravování či placení řeší s účetní jídelny a MŠ. Osobní jednání s ředitelkou a zástupkyní je možno denně od 7,00-8,00, od 12,00-13,00 hodin. Delší schůzky je vhodné sjednat předem.                                                                             

V celém areálu školy platí zákaz kouření.  Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou rodiče povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně zaměstnanci školy.

Prostory MŠ užívá veřejnost tak, aby neobtěžovala nadměrným hlukem (včetně užívání telefonů).  Zejména v době poledního klidu od 12:15 do 14:15 hodin je třeba dodržovat klid na chodbách, v šatnách. Dále v době odpoledních zájmových činností od 15:15 do 16:00.                                                       

Informování zákonných zástupců dětí o konání školních a mimoškolních akcí.  Součástí vzdělávacích programů jsou kulturní, sportovní akce (např. výlety, divadelní představení, besídky, dětské dny). Pokud MŠ společně se spolkem Místo pro děti organizuje akce, informuje o tom v dostatečném předstihu rodiče prostřednictvím nástěnek v šatně, na webu školy, FB školy, FB jednotlivých tříd, případně předá rodičům informaci pedagogický pracovník při předávání dítěte. DOPORUČUJEME PRAVIDELNĚ SLEDOVAT INFORMAČNÍ NÁSTĚNKU, WEB ČI FB MATEŘSKÉ ŠKOLY.                                                                                               

Doprava na akce je hrazena z tzv. fondu akcí, který si plní zákonní zástupci zálohovými platbami na účet spolku Místo pro děti.

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností, na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi, na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví, užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství a na speciální péči v případě speciálních vzdělávacích potřeb.

Dítě má právo na přiměřeně dlouhý pobyt v MŠ vzhledem k jeho věku a potřebám.

Ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.  V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádějí pedagogové monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci s rodiči a za pomoci školských poradenských zařízení. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi, pedagogy a rodiči.   

Sledování televize a počítačových her.  Ve spolupráci s rodinou dbáme na vhodný výběr pohádek a výukových programů pro děti. Snažíme se omezit pasivní sledování televize. Nedovolíme zařazovat prvky násilí. Scény s tímto obsahem mohou narušit vnímání a hodnocení reálného života. Dítě těžko rozeznává rozdíl mezi realitou a virtuální realitou. Stále platí, že klíčem k odpovědnému nakládání s počítačovými hrami je otevřená komunikace mezi dětmi a rodiči. Hry by neměly zaplňovat představivost dětí.

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy

Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte.

Je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.   Zaměstnanci školy mají právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci.

Aktualizace školního řádu k  1.9.2023-zkráceno, plná verze v příloze pdf

Přímá telefonní čísla

Ředitelka mateřské školy775 611 530
Zástupkyně ředitelky603 904 330
Účetní mateřské školy602 525 426
Účetní školní jídelny777 961 494
Třída žlutá – KLUBY602 525 436
Třída ZELENÁ725 493 485
Třída oranžová725 468 220
Třída červená775 611 534
Třída RYBKY775 611 835
Třída MOTÝLCI775 611 532
Třída DELFÍNCI725 030 691
Školní logoped 607 135 700