Přeskočit na obsah

Informace o úplatě za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání

Ve školním roce 2023/2024660 Kč / měsíčně

Výše úplaty
Úplata zahrnuje neinvestiční náklady na vzdělávací akce (vstupné na kulturní akce – do divadla, na besedu, na přednášku, saunování dětí), které probíhají v rámci školního vzdělávacího programu.
Úplata nezahrnuje dopravu dětí na akce, nadstandartní sportovní aktivity-plavání, lyžařský výcvik, ani výlety a školu v přírodě.
Úplata nezahrnuje společné kulturní akce pro rodiče a děti – dětský den, čertovské rejdění, maškarní rej, které pořádá nezisková organizace Místo pro děti-spolek.
Pro šk. rok 2023 /2024 je stanovena měsíční úplata ve výši 660 Kč

Snížení úplaty

 • Úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte, které má docházku do Mš omezenu nejvýše na 4 hodiny denně ve výši 2/3 stanovené výše úplaty, tj 440 Kč
 • Úplata je snížena pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz Mš po dobu delší než 5 vyučovacích dnů. Ředitelka Mš stanoví výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu školy
 • Úplata je snížena během prázdninovém provozu, pokud bylo dítě omluveno předem a nedocházelo do Mš ani jeden den příslušného měsíce, na částku 0 Kč.
 • Zákonný zástupce dítěte může požádat o osvobození/prominutí/snížení úplaty formou písemné žádosti a ředitelka o uvedené žádosti rozhodne dle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., nebo dle  § 123 odst. 4 školského zákona.
 • Úplata za předškolní vzdělávání „dalšího dítěte“. Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu mateřské školy, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě. Ředitelka školy stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání „dalšího dítěte“ ve výši 2/3 úplaty pro celodenní provoz, to je 440 Kč

Splatnost úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného měsíce. Opakované neuhrazení úplaty za vzdělávání je důvodem k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání.

Osvobození od placení úplaty

 • Vzdělání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku
 • Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, pokud prokáže řediteli níže uvedenou skutečnost:
  • pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
  • pokud dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
  • náleží mu zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

Platby stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

NEJVHODNĚJŠÍ JE PLATBA PŘEVODEM na běžný účet 2801772587/2010

Informace o způsobu placení školného a stravného

Stravné a školné se platí dohromady vždy zálohově dopředu. (Výpočet částky = denní sazba x počet stravovacích dnů + školné).

Doporučenou platbu ve výši 1 700,- Kč zasílejte na účet 2801772587/2010

Děti s povinnou předškolní docházkou (děti které k 1.9. daného školního roku měly 5 let a starší) platí pouze cenu stravného na celý nadcházející měsíc.

Doporučujeme platbu ve výši 1100,-Kč na účet 2801772587/2010

Platby převodem

Číslo účtu2801772587/2010
Variabilní symbolrodné číslo dítěte
Do poznámkyjméno a příjmení dítěte
Splatnostnejpozději první den daného měsíce

Platby v hotovosti

Hotovostní platby provedete v kanceláři ekonomky školy.

Hrazení nákladů

Škola je oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním a pořizováním kopií, náklady na technické nosiče dat, odeslání informace žadateli. Škola podmiňuje vydání informací zaplacením nákladů. Žadatel je povinen uhradit náklady na pořízení kopií poskytnutých dokumentů podle sazebníku úhrad. V případě zasílaní požadovaných informací poštou je povinen uhradit i poštovné podle platných tarifů České pošty. Žadatel může úhradu provést osobně v pokladně školy, složenkou na účet školy nebo bankovním převodem. Pokud žadatel náklady některým z výše uvedených způsobů neuhradí, nebudou mu informace předány.

Sazebník úhrad za poskytování informací

 1. Osobní náklady za vyhledávání a vyhotovování druhopisu a opisu podle originálu 100,– Kč, vyhledávání a vyhotovování kopií 50,– Kč
 2. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích formát A4 jednostranný 2,– Kč, formát A4 oboustranný 4,– Kč
 3. Kopírování na magnetické nosiče nenahrané CD 20,– Kč
 4. Za odeslání informace poštovné a jiné poplatky dle platného poštovního sazebníku

Tento sazebník je platný od 1.5.2018