Přeskočit na obsah

Talentcentrum i na zahradě mateřské školy

Stěžejní cíl projektu  byl naplněn – aktivně podpořil nadané děti. Cílil na rozvoj a vzdělávání na úrovni odpovídající znalostem a zájmům a možnost procvičit se v praktických dovednostech, které potom děti využijí i v dalším studiu. Umožnil dětem pracovat podle schopností, individuálním tempem. Zajistil rozvoj kvalitního výukového zázemí vytvořením podmínek pro práci pedagoga. Rozvíjel systematickou a komplexní péči o nadané děti prostřednictvím nových metod (experimentů, pokusů apod.). Vytvořil venkovní pracovnu pro zvyšování technických a přírodovědných kompetencí dětí, pomohl vytvořit venkovní laboratoř

Hlavním cílem bylo vytvoření atraktivního bezpečného zázemí pro předškolní děti. Navržené herní prvky jsou vyrobeny z masivního dřeva v kombinaci s nerezovou ocelí. Mobiliář je přenosný, což umožňuje variabilitu využití.

Cílová skupina 108 dětí předškolního věku a 28 pedagogů.

Klíčové aktivity projektu: Vytvoření venkovní pracovny na zahradě pro rozvíjení přírodovědné a technické gramotnosti dětí. Vytvoření vzdělávacích programů se zaměřením na implementaci přírodovědné a technické gramotnosti do vzdělávání dětí na zahradě  MŠ

Projekt prožitkem seznamoval děti s jednotlivými přírodovědnými jevy a technickými procesy, vedl k samostatnosti, k aktivnímu osvojení nejjednodušší metod přírodních a technických věd. Bylo vytvořeno pracoviště pro realizaci pokusů zaměřených na využití přírodních živlů, zejména vody a písku. Byly využity výukové metody zaměřené badatelsky s ohledem na věkovou specifiku dětí pokusy, pozorování a dokumentování, třídění a vyhledávání informací, včetně prezentace výsledků. Byly nakoupeny výukové pomůcek pro děti.

Systematický rozvoj nadání dětí v MŠ -dovybavení talentcentra, zakoupení deskových her

Pravidelně se scházely skupiny dětí 2x do měsíce. Byly realizovány vzdělávací programy pro celkem cca 50 dětí. Pravidelně jsme využívali deskové hry, které rozvíjely pozitivní vztah k učení, možnost sebereflexe. Děti se učily kriticky přistoupit ke svým úspěchům a samozřejmě i neúspěchům. Je důležité naučit je hledat a umět najít chyby, které ve hře dělaly a které vedly k jejich neúspěchu.

Čerpání rozpočtu: Byla pořízena venkovní učebna, částečně pomůcky, kancelářský a výtvarný materiál. Plánovali jsme i čerpání mzdových prostředků, s ohledem na nižší příspěvek, nebylo toto možné, proto pedagogové prováděli tuto činnost v rámci neziskové organizace Místo pro děti-spolek.

 Udržitelnost projektu: Udržitelnost výstupů a výsledků projektu je zejména v předávání nově získaných znalostí a zkušeností mezi PP v rámci MŠ v Ostravě v oblasti práce s nadanými dětmi. Spolupracujeme s centrem nadání při NPI a umožňujeme sdílení dobré praxe okolním mateřským školám.

FABEX TV https://www.fabexmedia.cz/talentcentrum-na-zahrade-materske-skoly/