Přeskočit na obsah

Fotogalerie - Projekt Než půjdu školy

Projekt Než půjdu do školy

Projekt je dotován z rozpočtu Statutárního města Ostravy. Rozvíjení PŘEDMATEMATICKÝCH dovedností je základem pro získání znalostí jako je počítání a logické myšlení. Aktivity založené na manipulaci se speciálními učebními pomůckami, pomohou předcházet potížím při chápání školní matematiky. Názornost ve výuce je hlavní prioritou a zároveň také předpoklad pomáhat ve vzdělávání dětem se sníženou schopností koncentrace a pozornosti. Děti v předškolním věku jsou zvídavé, mají přirozenou vnitřní motivaci k činnostem. Je žádoucí podchytit zájem dětí o oblast matematiky a logického myšlení již v tomto předškolním období a dále jej rozvíjet. Dále je projekt zaměřen na rozvoj PŘEDČTENÁŘSKÉ gramotnosti. Děti měly dostatek příležitostí pracovat s textem, aby se z nich v pozdějším věku stávali čtenáři. Zaměřili jsme se na poslech čtených či vyprávěných pohádek, příběhů. Dále pak na rozvoj řeči – naslouchání, vnímání, pozornost, slovní zásoba, hry se slovy, rýmy, sluchovou diferenciaci. koordinaci oko – ruka, grafické činnosti. Vyprávění, co dítě slyšelo, co vidělo. Poslech s porozuměním. Učit se vysvětlit – interpretovat text. Grafické napodobování symbolů, tvarů, písmen, chápání jejich významu, poznat napsané své jméno. Prohlížení knížek, sledování obrázkového čtení – zleva doprava. Aktivity s různým tištěným a informačním materiálem. Vyhledávání informací.