Přeskočit na obsah

Fotogalerie - Projekty v roce 2018

Projekt Kolik je jedna a jedna

dotovaný Statutárním městem Ostrava. Cíle projektu byly beze zbytku naplněny. Záměrem byla systémová podpora pedagogů a rodičů, kteří získali další impulsy k rozvíjení matematického myšlení dětí. Podporovat děti ve vlastním zkoumání a objevování. Podnítit zájem dětí o logické myšlení, matematiku, položit základy pro matematickou pregramotnost. Cílovou skupinou jsou: děti předškolního věku v mateřské škole a jejich pedagogové.

  • Aktivity projektu.

Pravidelné předmatematické aktivity – byly realizovány během třídních vzdělávacích programů. Pravidelná činnost klubu Malý badatel , který se scházel v prvním pololetí 2× týdně pod vedením vždy dvou pedagogů pracovala skupina 11–12 dětí. Od září se klub schází 1× týdně, zároveň vznikl klub deskových her, který se zaměřuje na hru šachy. Spolupráce s rodiči, společné sdílení zájmů dětí – uskutečnilo se 6 setkání. Jejich náplní byla cvičení pro rozvoj rozumových schopností dětí tj. učení symbolů – např. tvary číslic, dopravní značky, základní práce se slovy a písmeny, logické hádanky, pohybové aktivity – hry s míčem, hudbou. Hry zaměřené na rozvoj smyslového vnímání, logického myšlení, řeči, prostorové a plošné představivosti a matematických představ, rozvíjení postřehu, pozornosti a paměti, deskové hry. Sdílení dobré praxe s jinými školami – naši pedagogové navštívili 2 školy, naši školu navštívili pedagogové ze 3 škol. Naše děti se navštívily VŠB -TU katedru robotiky. Navázali jsme spolupráci se školou Hello. Vzdělávání pedagogů  – naši pedagogové se zúčastnili 5 vzdělávacích akcí, celkem 13 pedagogů má všechny 3 stupně NTC learningu. Pro rodiče byly pořádány besedy s psychologem.