Přeskočit na obsah

Fotogalerie - Projekt podpora péče o nadané děti

Exkurze na VŠB-TU

Podpora systematické a komplexní péče o nadané předškolní děti-dotováno SMO. V listopadu se děti odpoledních aktivit Badatel a Kudy z Nudy zúčastnily exkurze na VŠB-TU robotika. Všichni se rodíme jako „tabula rasa“ – čisté nepopsané listy, přinášíme si na svět soubor vloh a schopností, které nám pak více či méně pomáhají zvládat nároky běžného života. Zvlášť u dětí záleží na vlivu okolí (například rodičů, prarodičů, později učitelů MŠ a ZŠ) a na tom, jak dokáže svou výchovou jejich vlastnosti rozvinout. Děti v předškolním věku mají přirozenou vnitřní motivaci k činnostem, jsou hravé a zvídavé. A právě mateřská škola je jedna z prvních organizací, která přichází s dětmi do kontaktu. Záleží na schopnostech a iniciativě pedagoga, jak a kdy nadání dítěte objeví. Nadání se u dětí projevuje již od útlého věku svou schopností poznávat a vnímat svět. Jejich kognitivní procesy – paměť, myšlení, pozornost – pracují na vyšší úrovni. V naší školce Exilu v Ostravě-Porubě máme tři třídy běžné a čtyři speciální. Všem sto dvaceti dětem se snažíme umožnit maximální využítí jejich potenciálu, celé osobnosti. Každý rok realizujeme mnoho projektů, letos měl své nezastupitelné místo projekt dotovaný Statutárním městem Ostrava s názvem „Rozvoj rozumového potenciálu dětí předškolního věku“, jehož hlavním cílem je podpora systematické a komplexní péče o nadané děti předškolního věku. Při sestavování třídních vzdělávacích programů máme neustále na mysli využívání různých metod a forem vzdělávání tak, aby společně s obsahovou náplní činností byl všestranný rozvoj dětí naplněn. Především si uvědomujeme individualitu každého dítěte a z toho pramenící různorodý přístup v té či oné oblasti výchovy a vzdělávání. Talent centrum, které nově pracuje v MŠ od tohoto školního roku, umožňuje nadaným dětem rozvinout maximálně svůj potenciál. Iniciuje systematické vzděláváni pedagogů s cílem rozpoznávat nadané děti a dále rozvíjet jejich možnosti a schopnosti ruku v ruce se zajímavou motivací. Talent centrum také rozvíjí vzájemnou spolupráci a kooperaci mezi partnery ve vzdělávání (rodiče, školy jednotlivých stupňů apod.) Talent centrum je postupně vybavováno nejmodernějšími pomůckami, které obohacují práci pedagogů jednotlivých tříd a motivují tak k dalším poznávacím procesům nejen děti s nadáním. Všechny aktivity probíhají pod vedením školního koordinátora nadání, pod nímž pracujeme my, pedagogové – třídní koordinátoři nadání. Jednou měsíčně se scházíme a vzájemně se inspirujeme, předáváme si zkušenosti. V rámci prohlubování vzdělání našich pedagogických pracovníků jsme ve školce organizovali společně s Mensou ČR 24 hodinové školení zaměřené na práci s metodou NTC learning. S Mensou ČR spolupracujeme již od roku 2010. Systematicky vytváříme podmínky pro vzdělávání nadaných dětí. Naší prioritou je názornost a osobní zkušenost dětí. V rámci projektu realizujeme aktivity podporující nejen intelektovou stimulaci dětí, ale i rozvoj pohybových dovedností. Děti se aktivně účastní fyzikálních a chemických pokusů, navštěvují různá odborná pracoviště – například Fakultu robotiky Vysoké škole báňské, Středisko přírodovědců, Záchrannou stanici v Bartošovicích, spolupracujeme se školami. Koordinátoři nadání jednotlivých tříd organizují aktivity, které vedou k uspokojení specifických vzdělávacích potřeb nadaných dětí prostřednictvím bohatě strukturovaného prostředí a podnětů, které pak vedou ke změně pohledu nadaných dětí na mateřskou školu. Rozvíjejí smyslové vnímání, fantazii, senzomotorické dovednosti, nervovou koordinaci, intelekt, myšlení, tvořivost, technickou představivost a také smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc. Nabízíme denně 2–3 polední aktivity pro „nespavce“, které dle zájmu dětí rozvíjejí jejich nadání. Například se jedná o deskové hry, šachy, malého badatele, přírodovědce, arteterapii, keramiku, či pohybové aktivity – tanec, sportovní oblast– cvičení na nářadí, cvičení se sportovním náčiním, lezení na horolezecké stěně. Dalším úkolem koordinátorů nadání je nabízet aktivity pro rodiče a děti, které podporují systematickou a komplexní péči o nadané děti v dalším rozměru – přenos motivačních možností do rodiny. Pravidelná odpolední setkávání pod pracovním názvem „Malý konstruktér“ využívají kvalitní výukové zázemí, inspirují rodiče, jaké hračky, jsou vhodné pro rozvíjení rozumového potenciálu jejich dětí. Zveme rodiče, kteří společně se svými dětmi mohou využít konstruktivní hry a stavebnice, hry pro rozvoj logického myšlení a předmatematických schopností. Každý měsíc také pořádáme Klub nadaných děti, který nohou navštívit i děti z jiných MŠ. Tak jako je důležitá včasná výchova ke sportu, ke zdravému životnímu stylu, k ochraně našeho životního prostředí, je také třeba již v předškolním období objevit zájem dětí o oblast matematiky a logického myšlení a dále jej rozvíjet. Naším záměrem je tedy aktivně podporovat nadané děti, protože budoucnost každé společnosti závisí na tom, jak využije lidský tvořivý potenciál – talent mladé generace.