Z naší kroniky

Mateřská škola v Ostravě – Porubě na ulici Čs. Exilu slaví 60 let. Po druhé světové válce nastává rozmach mateřských škol. Městský národní výbor v Porubě pro umístění první mateřské školy vybral a upravil vyhovující místnosti v místním zámku, k jehož části přiléhá zahrada. Vyučování bylo zahájeno 17. listopadu 1947. Do jednoho oddělení docházelo 56 dětí. Bylo zavedeno podávání přesnídávky. Od roku 1949 působí ve škole definitivní učitelka, zatím ředitelka Božena Kunčická. Celodenní provoz ve dvou odděleních a stravování dětí 3× denně bylo zavedeno v roce 1952. K pedago­gickým pracovníkům učitelkám a pěstounkám nastupují provozní zaměstnanci kuchařka a školnice. Třetí oddělení bylo otevřeno v roce 1955.

 • Školní rok 1957– 58 proběhl v očekávání stěhování do nové budovy na ulici Thälmannově, dnes Čs. Exilu. Od roku 1959 bylo zapisováno do čtyř celodenních oddělení 129 –135 dětí. Kuchyň vařila pro 300 strávníků, jídlo bylo postupně dováženo do mateřských škol na ulici B. Němcové, B. Martinů a do Svinova.
 • V září 1968 byla otevřena vyrovnávací třída pro děti s opožděným psychickým vývojem, ve které působila učitelka Jiřina Tkadlečková a Věra Lugerová. V tomto roce bylo zapsáno do MŠ 110 dětí.
 • V roce 1970 se paní Jiřina Tkadlečková stala ředitelkou. Otevírá speciální třídu pro děti převážně s odročenou docházkou pro 15 dětí. Umístění dětí doporučuje poradní sbor při základní škole. Patronátní závod Bytostav významně pomáhá MŠ od roku 1978. Od roku 1985 přechází mateřská škola do jeho správy a mění se v podnikovou školku. V roce 1986 měla mateřská škola 8 pedagogů (zaměstnanců školského odboru MNV Ostravy) a 6 provozních zaměstnanců. V roce 1987 bylo zřízeno místo vedoucí provozní jednotky, škola má celkem 15 zaměstnanců. V roce 1990 přechází školka do správy podniku s. p. EDUKO. V závodní školce je zapsáno 100 dětí, kronika uvádí, že provozní náklady na dítě a den činí 38,30 Kč (počítáno pouze s dny školního roku bez prázdnin). Přepočteno 620 Kč na dítě a měsíc.
 • V červnu 1991 odchází paní Jiřina Tkadlečková do zaslouženého důchodu a na její místo nastupuje nová ředitelka Paed. Dr. Dana Schönová.

Vedení podniku řešilo nerentabilnost provozu mateřské školy, zvyšovalo „školkovné“ pro rodiče, kteří nebyli zaměstnanci podniku. To vedlo ke snižování počtu dětí. Současně se zvýšil tlak na efektivitu provozu. V roce 1992 byla otevřena 5. třída – speciální pro děti s kombinovanými vadami – místo tělocvičny v přízemí. Byly zrušeny trvalé lehárny a prostory sloužily dopoledne jako herna, tělocvična. V roce 1992 Školský úřad povolil úhradu platů logopedických asistentek, vzal na vědomí integraci dětí s vadami řeči v mateřské škole. Byl to veliký posun ve vnímání péče o předškolní děti, v přijetí skutečnosti, že vývoj řeči u dětí předškolního věku je rozdílný, u některých probíhá patologicky a je třeba pomoc odborníků. V mateřské škole byla zřízena logopedická poradna, pracuje tady již 8 logopedických asistentek, 2 speciální pedagogové. Se školou navazují spolupráci kliničtí logopedové a psycholog a rehabilitační pracovnice. Finanční problémy učiliště EDUKO, poměrně vysoké provozní náklady mateřské školy, na kterých se podniky zaměstnaných rodičů nechtěly podílet, to vše ovlivnilo vybavenost a stav školky. Narůstaly obavy o budoucnost školky, zda tlak nepřinutí školu uzavřít, stejně jako jiné podnikové mateřské školy. V roce 1994 se podařilo převést podnikovou školku zpět pod správu ÚMOB Ostrava-Poruba. Školský úřad Ostravy převzal všechny provozní zaměstnance do stavu. Budova i vnitřní vybavení byly poznamenány roky úsporných opatření, městský obvod však nemohl ihned všechny problémy řešit. Nastal čas intenzivní spolupráce s rodiči, hledání sponzorů, finančních zdrojů. V prosinci 2014 vyjádřilo všech 20 zaměstnanců souhlas s přechodem školy do právní subjektivity, která nabízela možnost lépe pečovat o majetek, rozhodovat samostatně o údržbě budovy.

 • K 1. 1. 1995 byla zřízena příspěvková organizace mateřská škola, jedna z prvních v rámci Ostravy – vzniká nové pracovní místo účetní. Do školky nastupují děti s kombinovaným postižením, děti s poruchou hybnosti, imobilní.

Rozpočet organizace pro rok 1995 – 3,116 mil. Kč (provozní výdaje – 798 tisíc, z toho 458 tisíc od zřizovatele, mzdové prostředky 2 214 tisíc, na učební pomůcky 104 tisíc). Postupně začaly úpravy vjezdů a chodníků, modernizace umýváren. Od 9. října 1996 je mateřská škola Čs. exilu v Ostravě – Porubě přijata do projektu „ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA“, společně s dalšími 15 v rámci celé ČR. Zároveň byla otevřena 6. třída pro děti s logopedickými vadami v prostorách tělocvičny v 1. patře. Od roku 1997 pomáhá ve třídě pro děti s kombinovaným postižením civilní služba.

 • V roce 1998 založili pedagogové společně s rodiči neziskovou organizaci Místo pro děti, později spolek. Neziskovka pomáhá získávat finanční prostředky, organizuje mimoškolní činnost. Škola realizuje projekty, dotace obohacují vybavení, zlepšují platové možnosti zaměstnanců.

V roce 1999 byla otevřena 7. třída – využitím prostoru lehárny. Takto má mateřská škola 7 tříd integrovaných, z toho 4 speciální. V mateřské škole jsou zřízeny speciální třídy pro děti s kombinovanými vadami a pro děti s vadami řeči. MŠ úzce spolupracuje s odbornými lékaři, speciálně pedagogickými centry a speciálními zařízeními v regionu. Pravidelně dochází do mateřské školy klinický logoped PhDr. Alena Ptáčková. V roce 2002 zřizuje v budově své detašované pracoviště. Zlepšuje se kvalita péče o děti s vadami řeči, logopedické asistentky pravidelně spolupracují s klinickou logopedkou. Budova začíná být malá, chybí prostory pro individuální péči a pro speciální terapie. Přestavby řeší využívání všech prostor – místo šatny učitelek vzniká logopedická pracovna, šatna pro pedagogy je vybudována předělením chodby. V bývalém krytu civilní obrany je modernizován prostor vybouráním zbytečných příček a vzniká koupelna se sprchovým koutem, perličkovou vanou, dvěma WC. Místnost naproti slouží jako rehabilitační kout. Ve skladu u kuchyně vzniká místnost pro muzikoterapii. V roce 2003 činí provozní výdaje na dítě a měsíc 605 Kč. Přibývají děti s těžkými vadami a chybí ruce, které by pomohly o děti pečovat. Podařilo se navázat spolupráci s Úřadem práce a do školky nastupují tzv. rekvalifikace, děvčata po maturitě, která mají zájem pracovat s dětmi a nemají patřičné vzdělání. V roce 2004 škola získala akreditaci MPSV pro rekvalifikaci osobních asistentů, ročně prochází 10 měsíčními, později šestiměsíčními kurzy 7–14 absolventů středních škol. Někteří se nadchnou pro profesi pedagoga, speciálního pedagoga, či asistenta a nastupují do školy jako zaměstnanci. Rok 2005 znamenal další posun ve výchovné práci – nastupuje 1. asistent pedagoga.

 • V rámci spolupráce s neziskovkou začínají ve škole působit kluby pro děti nezralé, s vývojovými zvláštnostmi, které se postupně transformují v terapeutické kluby pro děti s poruchou autistického spektra

V roce 2008 získala škola dar při otevírání nového PARK INN hotelu ve výši 0,5 mil. Kč – suterén byl rekonstruován na víceúčelovou hernu s relaxačním koutem, infrasaunou, keramickou dílnou, koupelna byla modernizována. Přední zahrada prochází terénními úpravami, vzniká malý ovál pro cyklisty. V dalších letech je díky dotačním titulům NOKD, SMO, EVRAZ modernizována zadní zahrada – včetně cyklostezky s moderním vybavení pro cyklisty. Ve třídách jsou budovány sportovní vestavby se sítěmi, lezecká stěna. V roce 2010 navázala škola spolupráci s MENSOU ČR, postupně si pedagogové začali zvyšovat kvalifikaci se zaměřením na podporu nadání dětí, zájmové aktivity se více zaměřovaly na identifikaci nadání a podporu dětí nadaných. V roce 2012 má škola 24,5 zaměstnance, z toho 14 učitelů 6 asistentů pedagoga. V roce 2017 činí provozní výdaje na dítě a měsíc 1 558 Kč. Přibývají děti mladších 3 let, škola zaměstnává na krátký úvazek chůvu. V roce 2018 škola integruje 54 dětí, z toho 28 dětí s poruchou autistického spektra, dále děti s tělesným postižením, těžkými mentálním postižením a vadami řeči. Zároveň podporuje nadání dětí ve spolupráci s MENSOU ČR. Ve škole 15 pedagogů, 15 asistentů pedagoga, 8 provozních zaměstnanců pečuje o 114 dětí.

 • Dnes je mateřská škola na ulici Čs. Exilu moderním pracovištěm s kvalifikovaným personálem, plně vybavena speciálními kompenzačními pomůckami. Výchovně vzdělávací program nabízí možnost dosáhnout všem dětem osobního maxima. Rozvíjí talent i nadání dle zaměření dětí, podporuje nejsilnější stránky všech dětí, klade důraz na všestranný osobní rozvoj. Podporuje růst zaměstnanců, pomáhá rodinám. Je fakultní školou Ostravské Univerzity.

Co je nového?

10.06.
2019

 • Terapeutický K L U B Klokánek

se schází pravidelně v úterý od 15:30 hodin ve žluté třídě v 1. patře uprostřed. termíny: 22.9.2019 začínáme v dalším školním roce. Klub je určen pro děti s pervazivní vývojovou poruchou, se zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu, pro děti s opožděným vývojem před nástupem do školky. Klub je součástí projektu Rodina a dítě s handicapem a je dotován Statutárním městem Ostrava-více na http://mistoprodeti.cz/klokanek/. Zájemci se mohou hlásit na mail: exiluklokanek@seznam.cz, případně na mobil 775 611 530, 602 525 436.
Zájemci, hlaste se mailem nebo telefonem na čís. 602 525 436, ať můžeme zajistit pro všechny děti asistenci.
Z naší fotogalerie http://mistoprodeti.cz/…k-unor-2014/

 • Klub nadaných dětí Další setkání – proběhne v říjnu. Rodiče mohou být přítomni v klubu nebo přenechat dítě pedagogovi a v 16:15 si je vyzvednout. Rádi bychom s Vámi sdíleli radostnou zprávu, testování IQ ve spolupráci s Mensou přineslo velmi dobré výsledky.
 • Jsme školka spolupracující s MENSOU

Doporučujeme – v sekci našich webových stránek PORADNA – zajímavé příspěvky k rozvíjení nadání a talentu dětí: http://www.skolkaexilu.cz/…/nadanedeti/

31.05.
2019

Zápis do mateřské školy – dne 2. 5. 2019 od 8:00 do 15:00. dokumenty – VÝVĚSKA ZÁPIS 2019 dokumenty – KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ Informace z Magistrátu MO – termíny zápisů do ostravských škol a MŠ

30.04.
2019

Z provozních důvodů bude v období školních prázdnin vždy omezen provoz mateřské školy (uzavřením některých tříd. Bližší informace sdělíme vždy týden předem).

 • Organizace letního provozu – uzavření školky od 1. 7. do 31. 7.2019 a od 26. 8. do 31. 8. 2019.
 • Náhradní provoz pro naše děti zajišťuje MŠ Dvorní od 1. 7. do 24. 7. 2019.

„INFO Z DVORNÍ PRO NAŠE RODIČE“ přihláška na prázdniny do MŠ DVORNÍ přihláška ve wordu


Co se bude dít?

Uzavření školky

Od 26.8. do 31.8.2019 bude mateřská škola uzavřena. V této době bude v budově probíhat údržba.

Více informací o akci


Newsletter

Nechte si zasílat na svou emailovou adresu aktuální novinky na webu, informace o akcich atd. Stačí zadat svou emailovou adresu.